РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.12.2011

През ноември Директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде 7 наказателни постановления на стойност 58 036 лева на физически и юридически лица, нарушили екологичното законодателство.

На община Септември е наложена финансова санкция по ЗУО в размер на 52 636 лева за невнесени месечни отчисления за рекултивация и следексплоатационни грижи за депата за битови отпадъци на територията й. Глоба от 2000 лева е наложена на физическо лице за извършване на дейности с отпадъци без разрешително. Глоби от 500 и 300 лева за неводена отчетност, непредставени годишни отчети и неизпълнени предписания са наложени на 1 юридическо и 3 физически лица. Имуществена санкция от 2 000 лева е наложена на вносител на инвестиционно намерение за това, че е започнал реализацията му без да е съгласувано чрез процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционни намерения с целите и предмета на опазване на защитени зони.

През последния месец експертите на РИОСВ съставиха 5 акта, от които 3 са за нарушения на ЗУО: неизпълнение на предписания, неводене на отчетни книги и неизвършена класификация на отпадъците. За неизвършени собствени периодични измервания е съставен акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух на фирма „Монддивелъпмент” ЕООД - София (оранжерии Козарско). Съставен е акт и за нарушение на Закона за лечебните растения - осъществявана изкупвателна дейност на билки в с.Карабунар, без за това да е уведомена РИОСВ.