РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

22 март 2019 г. - Световен ден на водата

ВАЖНО:  За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО:  За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

Формуляр за окончателните резултати от проведения конкурс с кандидатите за длъжността директор дирекция "Административни, финансови и правни дейности" в РИОСВ-Пазарджик

Списък с резултати от проведен тест в конкурс за длъжността директор дирекция "Административни, финансови и правни дейности"  в РИОСВ-Пазарджик

В изпълнение на чл. 15 а, ал. 3 от Закона за достъп на информацията и на основание  Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация от обществения сектор в РИОСВ-Пазарджик

На основание чл.70, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, ЗУО, е осигурен обществен достъп за период от един месец до заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по съвместно изгаряне на отпадъци на „Оранжерии Крумово” ЕООД, гр.София, площадка гр.Сърница

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен от РИОСВ-Пазарджик за назначаване на държавен служител - Директор дирекция “Административни, финансови и правни дейности“ в РИОСВ-Пазарджик

Важно: За операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

Важно: За операторите, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества!

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

65 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2018/2019 г.

Министерство на здравеопазването обявява националния ученически конкурс  „Посланици на здравето” 2018-2019 г.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Всяка година на 22 март отбелязваме Световния ден на водата. По този начин обръщаме внимание на проблемите свързани с водата и устойчивото управление на този жизненоважен ресурс.

Темата на световния ден на водата тази година 2019 е „Вода за всички“ в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 година чрез мотото на кампанията „Всеки е важен“ се акцентира, че правото на достъп до вода е основно човешко право и никой не трябва да бъде забравен до свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване.

Тазгодишното издание на Деня на водата се обръща към проблемите на хората, които все още са лишени от достъп до вода, като вниманието се насочва към възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промяна.

22 март е официално обявен за Ден на водата от Общото събрание на ООН през 1993 г. Заинтересовани групи организират многобройни официални и други събития в целия свят. Сред тези дейности тази година е и публикуването на Доклад на ООН за Развитие на водния сектор в света.

 

Брошура 22 март 2019 г.

 

Презентация за 22  март 2019 г.

 

Със заповед на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна. Изключение се прави за количества, събирани за лични нужди. Сред тях са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, бял оман, момина сълза, сантонинов пелин и др.

И през тази година мурсалският чай, наричан още пирински или алиботушки, е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна. Забраната е с цел да се възстановят находищата му в природата.

Определени са и допустими за събиране количества от 11 билки (кг сухо тегло) от естествените находища извън територията на трите национални парка. Някои от тях са лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист.

Междуведомствена комисия разгледа постъпилите в РИОСВ–Пазарджик заявления от билкозаготвители за участие в разпределението на квотите за събиране на билки под специален режим през 2019 г. Максимално допустимите количества за събиране на лечебни растения от естествени находища бяха разпределени на СД „Шарков и сие”, с организирани билкозаготвителни пунктове в Пазарджик и с. Драгор. Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. За неспазването им се налагат финансови санкции до 3000 лв. и се губи правото за участие в разпределението през следващата календарна година.

 

Експерти от РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки за незаконна търговия със защитени пролетни растения в търговски обекти и пазари за цветя в Пазарджик, Пещера, Батак и Брацигово. Не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие.

Превантивният контрол се осъществява на територията на цялата страна и е по повод настъпването на сезона на цъфтеж на пролетните цветя. Редица пролетни растения, като двата вида растящи в природата кокичета, някои видове минзухари, иглики, перуники, синчец, са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Когато тези видове растат в естествени находища в природата, е забранено брането, изкореняването им и др. начини на унищожаване, както и продажбата им. Тези забрани не се отнасят за растения, отглеждани в дворове и градини. Прякото унищожаване чрез събиране на пролетноцъфтящи растения в природата е най-голямата заплаха за тези видове, довела до пълното им изчезване в някои части на страната.

Други растения, като пролетната циклама и орхидеите, са под защита и на Вашингтонската конвенция (CITES). Тя опазва видовете, които са световно застрашени от изчезване и са под контрол в международната търговията. Тези растения често се опазват в защитени територии, където са в сила ограничения за брането им.

Незаконно е да се продават букети или части от защитени растения за украса на букети, направени с видове от дивата природа. При установени нарушения се налагат глоби – на физически лица от 100 до 5000 лева, а на юридически – от 500 до 10 000 лева.

 

През последните два месеца проверки на РИОСВ спряха нерегламентирано изгаряне на отпадъци в оранжерия в с. Црънча, община Пазарджик. По предписания  на инспекцията са почистени отпадъци в коритото на р. Стара река в Батак, в частен имот в с. Говедаре (община Пазарджик), нерегламентирани сметища в землището на с. Ковачево и в защитена местност „Св. Георги“ над с. Варвара (община Септември). На площадката на завод за производство на хляб в Септември вече са обособени зони за разделно събиране на отпадъците и е извършено почистване на замърсена с отпадъци площ. Предотвратено е замърсяване на земеделски земи с изхвърлени опасни вещества в землището на с. Черногорово, община Пазарджик.

През януари и февруари експертите на РИОСВ извършиха 69  проверки на 56 обекта и дадоха 28 предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на екологичното законодателство. 

 

От началото на годината директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде шест  наказателни постановления на стойност 31 500 лева. По Закона за опазване на околната среда са наложени три имуществени санкции - две на „Панагюрска медна компания” и на община Пазарджик – по 10 000 лв., за неизпълнение на условия от комплексно разрешително, а на „Агрокъмпани-73”ЕООД – 2 000 лв., за неизпълнение на предписание.

По Закона за водите са наложени три имуществена санкции - две на „Биовет”АД, за установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения в съдържанието на отпадъчните води по някои показатели, в размер на 4 000 лв. и на 3 500 лв. и на  „Екобулхарт”ЕООД, в размер на 2 000 лева, за превишение на максимално допустими концентрации по някои показатели в съдържанието на отпадъчните води.

През м. януари 2019 г. на „Биовет”АД е наложена нова текуща месечна санкция, в размер на 13 258 лв., за изпускане на промишлени отпадъчни води със съдържание над индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително на обекта.

Издадени са актове за установяване на публично държавно вземане за невнесени отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и законна лихва за забава в размер на 225, 328 лв. за община Велинград и 970 888,66 лв. за община Пазарджик, а на община Септември, за невнесени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО в размер на 97, 454 лева.

 

прочетете по-старите новини