РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).
С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.
От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.
Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.
Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.
За почече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02 940 64 13; e-mail:wms@eea.government.bgе

ВАЖНО: 60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001030 "Родопи – Западни"

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001389 "Средна гора"

ВАЖНО: Министерство на околната среда и водите, съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици – BG 0000495 "Рила"

ВАЖНО: Регламент на национален ученически конкурс "Посланици на здравето" - 2021

ВАЖНО: До всички оператори, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Стартира кампанията "Чиста околна среда - 2021г.“

ВАЖНО: Консултации с обществеността на изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони: ВG0000304 „Голак" и ВG0000365 „Овчи хълмове"

ВАЖНО: За лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация

ВАЖНО: РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията

ВАЖНО: На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5, и във връзка с чл.21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (о6н.ДВ, бр.49/12.02.2018 г.), във връзка с препоръки, дадени от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, с цел опазване здравето на служителите в РИОСВ-Пазарджик ....

ВАЖНО: Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

ВАЖНО: За операторите на промишлени източници на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

В Деня на Земята – 22 април, РИОСВ-Пазарджик връчи знак „Зелена България” за проявена гражданска активност в опазването на природата и иницииране на еко-кампании на Ваня Иванова.

През последните няколко години тя положи целенасочени усилия с разнообразни концертни прояви за събиране на средства за закупуване на дръвчета и засаждането им в различни точки на града. Така, по улиците на Пазарджик и в двора на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, вече цъфтят японски вишни, а учениците подкрепят всяка инициатива на Ваня Иванова. Доказаха го и днес, помагайки в засаждането на 20 дръвчета в парк „Стадиона”.
„Доброто заразява”, каза инициаторката, а го доказа включването в акцията и на най-малките еко-активисти - деца от ДГ „Валентина Терешкова”, гр. Пазарджик, които с помощта на учители и родители засадиха едно от дръвчетата и ще го обгрижват.

РИОСВ-Пазарджик разпространи сред участниците и гостите на събитието информационни брошури, които напомнят в Деня на Земята, че всеки от нас може да прави малки неща във всекидневието си, които наистина допринасят за опазването на природата.  

В дните преди 22 април, екоинспекцията в Пазарджик беше желан партньор при провеждането и на други инициативи, посветени на Деня на Земята.
На 16 април (петък) децата от група „Слънчице” на ДГ „Пролет” в Пазарджик изнесоха пред гости от РИОСВ литературно-музикален спектакъл, посветен на планетата Земя. С песен отправиха послание към малки и големи да разделят боклука си разделно, а с личното си участие в засаждането на цветя и растения в двора на детската градина, дадоха своя личен принос в инициативата „По-зелен, по-красив и по-цветен Пазарджик”. Усилията им РИОСВ възнагради с подаръци – къщичка за птици, конструктор и информационни материали.

На 21 април (сряда) РИОСВ беше гост на информационно събитие за Деня на Земята в математическа гимназия „Константин Величков”- Пазарджик. Учениците от 8 „д” научиха защо съществуват „Пластмасовите острови”, кой и как ги създаде, кой и как може да ги почисти и защо това е наложително час по-скоро. Деян и Калоян от 10„а” презентираха темата „Замърсеното Черно море” и предизвикаха дискусия за това, как всеки един от нас може да допринесе за възстановяването на Земята – не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Десетокласниците представиха и проект на еко-къща, в която всичко е екологично и щадящо природата – отоплението, осветлението, производството на хранителни продукти. Момичета от 10-ти „а” раздадоха на всички изработена от тях информационна брошура, която посочва проблеми на планетата, решения и призовава „Заедно имаме силата да възстановим Земята!”РИОСВ-Пазарджик подари на презентаторите тениски и флашки, а на 8 „д” клас - нова футболна топка.

 

Галерия

РИОСВ–Пазарджик ще приема уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви до 1-ви май 2021 г. До момента са подадени заявления за разкриване на пунктове в с. Главиница, общ. Пазарджик и в с. Виноградец, общ. Септември.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за фермерното им отглеждане е регламентирана със Заповед от 9 април 2004 г. на министъра на околната реда и водите.

Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 (видове под регулирано опазване и ползване) на Закона за биологичното разнообразие. Съобразено с биологията на двата сухоземни вида, разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните екземпляри, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1-ви май 2021 г.

В случай, че до 30 юни в складовете останат нереализирани количества, то лицата са длъжни да ги декларират в съответната РИОСВ в срок до 5 юли 2021 г., като след проверка от страна на инспекциите се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ в срок до 25 април 2021 година.

При неизпълнение на законовите разпоредби физическите лица - нарушители се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
 

РИОСВ – Пазарджик изиска от кметовете на общините Батак, Ракитово, Брацигово и Пещера, на чиято територия са резерватите – „Купена”, „Мантарица”, „Дупката” и „Беглика” да организират доброволни формирования за гасене на пожари, в случай на нужда. Както и да предприемат мерки за предотвратяване на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и да призовават населението, да спазва мерките за пожарна безопасност в резерватите.

Във връзка с началото на противопожарния сезон служителите на паркова охрана на РИОСВ провериха противопожарното оборудване. За предотвратяването на пожари инспекцията организира специализирано наблюдение в резерватите.

Периодът от 1 април до 31 октомври 2021 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати) със заповед на министъра на околната среда и водите, която цели предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. На нарушителите й ще се налагат глоби - от 500 до 5000 лв. на физическите лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.

 Темата на Деня на Земята - 22 април 2021г. е „Да възстановим Земята“. Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб.  Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас - не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета не е опция, а необходимост, за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие.
Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята всяка година, което го прави най-голямото гражданско честване в света. Каним  Ви да станете част от отбелязването на Деня на Земята и да помогнете за по-нататъшни действия по климата по целия свят.

Как всеки може да се включи в отбелязването на Деня на Земята?
За отбелязване Деня на Замята, в световен мащаб тази година са организирани 4 кампании:

Проектът Canopy (The Canopy Project)- $ 1 = 1 дърво:  Проектът Canopy си партнира с групи по целия свят, за да гарантира, че вашето дарение устойчиво засажда дървета за по-зелено бъдеще за всички. Залесяването спомага за улавянето на въглерод, охлаждането на пренагретите места, благоприятства селското стопанство, подпомага опрашителите, намалява риска от предаване на болести и стимулира местните икономики.

Храна и околна среда: Хранителният отпечатък измерва въздействията върху околната среда, свързани с отглеждането, производството, транспортирането и съхранението на храна - от консумираните природни ресурси, през замърсяването, до отделените парникови газове. Научете как да намалите своя отпечатък и да помогнете на другите да го направят. Нека да възприемем най- добрите нови техники и практики за подпомагане на фермерите, обновяване на земята им и улавяне на въглерода чрез регенеративно земеделие и устойчиви хранителни практики.

Голямото глобално почистване: Проблемът ни със замърсяването излиза извън контрол и околната среда страда заради него. Откритите сметища отделят опасни парникови газове, отпадъци и замърсители, които навлизат в океаните и сладководните басейни. Микро пластмасата навлиза в храната ни и във въздуха, който дишаме. Присъединете се към инициативата, за да помогнете да спрем замърсяването!

Климатична грамотност: Преди петдесет години първият Ден на Земята дава началото на екологична революция. В момента разпалваме образователна революция, за да спасим планетата. Ние гарантираме, че учениците по целия свят се възползват от висококачествено образование, за да се превърнат в информирани и ангажирани с околната среда млади хора.
В комбинация с гражданското образование, климатичната и екологична грамотност ще създадат работни места, ще изградят зелен потребителски пазар и ще позволят на гражданите да се ангажират с възстановяването на Земята.

Предложени са 51 мерки за Деня на Земята, като част от тях са:

- Подкрепете голямото глобално почистване, като съберете отпадъците около Вас, докато се наслаждавате на дейностите си на открито.
- Споделете Вашата история или историята на Вашата общност и полаганите усилия за опазване на околната среда.
- Спрете обезлесяването, като подкрепите компании, които играят активна роля срещу него. И този ден на Земята помислете за дарение в проекта Canopy, където всеки долар засажда дърво. Можете да бъдете част от идеята и ако самите вие засадите дърво.
- Замърсяването с пластмаса е един от най-важните екологични проблеми, с които се сблъскваме днес. Изчислете вашето лично потребление на пластмаса, за да се освободите от пластмасите за еднократна употреба!
- Индивидуалните и малки групови почиствания могат да имат голямо положително въздействие върху общността. За да направим промяна в световен мащаб, трябва да предприемем локални действия. Организирайте почистване на местно ниво.
- Ограничете ползването на пластмасови торбички за еднократна употреба като ги замените с чанти за пазаруване за многократна употреба.
- В борбата срещу замърсяването с пластмаса, спазвайте трите принципа: намаляване употребата на пластмаса, повторна употреба и рециклиране.
- Неформалното образование играе важна роля в предоставянето на общността на знания, необходими са постигане на по-чисто и сигурно бъдеще. Организирайте неформална среща с лекции и дискусии с представители на общността, с цел запознаване с екологични проблеми и предприемане на конкретни действия.  
- Компостирайте хранителните остатъци!
- Купувайте органична храна, за да предпазите тялото си и околната среда от токсични пестициди.
- Купувайте храна от местни производители – директно от фермата или от пазара.
- Направете си собствена органична градина.
- Използвайте бутилка за вода за многократна употреба.
- Избягвайте пластмасови предмети за еднократна употреба и по възможност купувайте продукти от стъкло или хартия.
- Практикувайте устойчива мода! Дарете старите си дрехи и стоки за дома, вместо да ги изхвърляте.
- Винаги четете етикетите! Използвайте екологични, нетоксични почистващи продукти, за да избегнете попадането на токсични химикали в канализацията!
- Пестете електричеството и винаги изключвайте осветлението, когато излизате.
Международният ден на Земята се обелязва за първи път в САЩ през 1970 г. с цел да приобщи хората на планетата към идеята за опазване на околната среда. По традиция от тогава на 22 април хората от всички континенти се обединяват в името на една обща цел- търсене на дългосрочни и трайни решения за излизане от задълбочаващата се криза в състоянието на околната среда.

За допълнителна информация: https://www.earthday.org

 

По предписания на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пазарджик през март са почистени замърсявания с отпадъци и нерегламентирани сметища в териториалния обхват на инспекцията. Почистени са: сметище в землището на с. Говедаре, нерегламентирана площадка в Панагюрище, улица в кв. ,,Ябълките“ в Пазарджик, замърсени с отпадъци участъци на път №II-84 от републиканската пътна мрежа в община Велинград и др.

Засилен е превантивният, текущ и последващ контрол на фирмите за третиране на отпадъци с цел предотвратяване на нерегламентирани дейности на територията на област Пазарджик. Нерегламентирани дейности по третиране на строителни и битови отпадъци в землището на Стрелча са преустановени и имотите са почистени.

За констатирани нарушения на Регламент (ЕО) №1013/2006 - за трансграничен превоз на отпадъци, по ЗУО са съставени три акта на юридически лица.

Други два акта са съставени за нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на Закона за защита на животните (ЗЗЖ). Една фирма е санкционирана за неизпълнение на предписание заради нарушение на ЗООС, а физическо лице - за отглеждане в частен дом на диво животно, нерегистрирано в РИОСВ – Пазарджик според изискванията на ЗЗЖ.

Експертите на РИОСВ - Пазарджик през март извършиха 93 проверки в 71 обекта. Дадени са 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са 2 наказателни постановления на обща стойност 3000 лева. С тях са наложени имуществени санкции по Закона за водите.

прочетете по-старите новини