РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

ВАЖНО: РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията

ВАЖНО: На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5, и във връзка с чл.21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (о6н.ДВ, бр.49/12.02.2018 г.), във връзка с препоръки, дадени от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, с цел опазване здравето на служителите в РИОСВ-Пазарджик ....

ВАЖНО: За операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

ВАЖНО: Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони: Защитена зона BG0002129 „Рила буфер” и  Защитена зона BG0000636 „Ниска Рила”.

60 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.

ВАЖНО: За операторите докладващи поЕвропейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

ВАЖНО: За операторите на промишлени източницци на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

В изпълнение на чл. 15 а, ал. 3 от Закона за достъп на информацията и на основание  Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация от обществения сектор в РИОСВ-Пазарджик

Важно: За операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

Важно: За операторите, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества!

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да се възползват от възможността за заявяване административни услуги по електронен път, на e-mail: riewpz@riewpz.org или чрез пощенски оператор, без да е необходимо посещение в сградата на местната администрация. Препоръката е заради мерките, разписани от Националния оперативен щаб за превенция от коронавирус COVID-19.

Жалби и сигнали се приемат на тел: 034/441 875 и при аварийни ситуации в извън работно време: 0885 301 066

Центърът за административно обслужване продължава да работи, като са предприети необходимите мерки за дезинфекция.

Заповед РД-28/09.03.2020 на Директора на РИОСВ-Пазарджик

Временно се отменя и приемния ден (понеделник) на директора на РИОСВ-Пазарджик и за консултации с експертите.

 

22 март - Световният ден на водата поставя тази година темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях.
- Адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпази здравето и ще спаси животи.  
- По-ефикасното използване на водата ще доведе до намаляване на парниковите газове.
- Не можем да си позволим да чакаме. Всеки има роля в този процес.
Вода и климатични промени:
Какво имаме предвид, когато казваме: „Не можем да си позволим да чакаме“? Политиката по изменение на климата трябва да поставя политиката за управление на водните ресурси в основата на плановете за действие.
Забавянето на действията в областта на климата е почти толкова опасно, колкото и отричането на политиката. Всяка държава трябва да действа бързо.
Екстремните метеорологични явления водят до оскъпяване на водата, намаляване на предвидимостта за наличие на вода, засягат качеството на водата и повишават нейната замърсеност, или и трите.
Не само хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, но и  всички системи: канализация, здравеопазване, образование, занаятчийство и индустрия.
Плановете за действие за адаптация към изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в различните сектори и трансгранично координирани. Общото между тях трябва да бъде: безопасно и устойчиво управление на водите.
 
Какво имаме предвид, когато казваме: „Управлението на водите може да помогне в борбата с последствията от изменението на климата“?
Има ли устойчиви, достъпни и лесно реализуеми решения за водоснабдяване и канализация?
Борбата с изменението на климата ще създаде огромни възможности за икономиката в много области. Трябва да се прилагат циркулационни производствени системи, като се използва водата много по-ефикасно.
С нарастването на населението на планетата нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Решенията включват защита на естествените водните басейни, като океани и влажни зони, адаптиране към климатичните изменения, интелигентни селскостопански техники и увеличаване на безопасното използване на отпадъчните води.
Водата е най-ценният ресурс - трябва да го ползваме много по-отговорно.
Какво имаме предвид, когато казваме: „Всеки има роля“?
Учудващо е колко много действия, свързани с управлението и използването на водата, може да предприеме всеки и навсякъде, за да повлияе върху изменението на климата.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутиереш обяви: „Предупрежденията са необходими. Но страхът няма да свърши работа.“
Да, изменението на климата може да всее чувство на страх и безпокойство. Но има една лесна стъпка, която можете да предприемете веднага и която ще доведе до голяма промяна: не разхищавайте водата.
Научете повече в Брошурата на ООН за изменението на климата и водите. Хиляди хора регистрират своите действия, насочени към борба с изменението на климата на уебсайта на ActNow на ООН. Вижте как можете да промените начина си на живот с лесни стъпки, които ще ви насочат да помогнете за спасяването на планетата.

За изтегляне:
Официални интернет-страници: www.worldwaterday.org и www.unwater.org
 

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик извършиха 125 проверки в 90 обекта от началото на годината. Дадени са 59 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За административни нарушения на екологичното законодателство са съставени 16 акта и 1 санкция.

За неизпълнение на условия от комплексно разрешително и за неуведомяване на РИОСВ за инвестиционно намерение са съставени актове по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания”АД и на „Екобулхарт”ЕООД.

За заустване на отпадъчни води без разрешително и за заустване на такива със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения и максимално допустими концентрации, посочени в разрешителните за заустване, са съставени актове за административни нарушения на Закона за водите на „Биомет 2000”ООД, „Еко-Ф” ЕАД, „Екоинвест”ЕООД и на „Репак груп”ЕООД.

За административни нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставени  шест акта – два на „Екоинвест” ЕООД - за нерегламентирано третиране на отпадъци и за неизпълнение на условия от разрешителното за дейности с отпадъци, два на ЕТ„Мечо-Красимира Николова” - за неизпълнение на условия в разрешителното за дейности по третиране на отпадъци и за невярна отчетност на дейността разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. На „Пласттрейд” ЕООД е съставен акт за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, а на „Индъстри  Ресайклинг Груп” АД - за неизпълнение на условие от регистрационен документ за дейности с отпадъци. На дружеството е наложена и принудителна административна мярка.

На физическо лице, за незаконна сеч в резерват „Купена” е съставен акт по Закона за защитените територии.

По Закона за биологичното разнообразие са съставени три акта за стартиране и разширяване на производствена дейност, без да са проведени процедури по реда на този закон - на физическо лице за пускане в действие на инсталация за пелети и на „Лагеко” ЕООД и на „Екоинвестмънт СД” ЕООД за разширяване на дейността, без да са проведени процедури по реда на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Наложена е текуща месечна санкция по Закона за чистотата на атмосферния въздух на „Гудекс” АД, за изпускане на емисии на вредни вещества във въздуха над задължителните норми за допустими емисии по показател „летливи органични съединения”.
      На Зеления телефон, по електронната и официална поща на инспекцията през януари и февруари 2020 г. постъпиха 28 сигнала, по които са предприети действия или проверки.

 

Регионалната инспекция по околна среда и води в Пазарджик даде предписания на кметовете на 12-те общини в региона да предприемат мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани сметища и замърсявания, вкл. и на речните легла и прилежащите територии. Мярката се предприема с цел превенция, във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците и по заповед на министъра на околната среда и водите.

До всички кметове в Пазарджишка област са изпратени писма, с които се изисква до 31.03.2020 г. да се извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци, включително на речните легла и прилежащите територии на реките в съответната община, и при наличие на такива да се организира тяхното почистване. РИОСВ даде указания на кметовете да предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място така, че да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени терени.

След изтичане на поставения срок, РИОСВ-Пазарджик ще извърши проверки на място за констатиране на изпълнението на задълженията на кметовете, произтичащи от Закона за управление на отпадъците.

 

РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС проверяват замърсяване на река Марица с нефтопродукти.

Контролните органи на МОСВ установиха инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод „Каучук“ АД в отпадъчните води на предприятието. Директорът незабавно е спрял производствения процес, с което е преустановено последващо замърсяване. Установена е производствена авария в цех „Транспортна лента” от спукана тръба на хидравлична преса и е преустановена дейността му.

Взети са проби от реките Пишманка и Марица за нефтопродукти и полициклични ароматни въглеводороди. Установен е филм от нефтопродукти по течението и на двете реки, както и при мостовете на Марица при село Огняново и Стамболийски. Втори екип от експерти от Регионална лаборатория - Пловдив извършва мониторинг на Марица в участъка от Пловдив до Стамболийски за установяване разпространението на замърсяването с нефтопродукти. След приключване на проверките БДИБР ще публикува допълнителна информация за резултатите.

„Каучук“ АД писмено уведоми РИОСВ-Пазарджик за причините и предприетите действия. Преди възобновяване на производствения процес РИОСВ ще извърши контролно пробонабиране от отпадъчните  води на предприятието. 

прочетете по-старите новини