РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).
С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.
От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.
Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.
Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.
За почече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02 940 64 13; e-mail:wms@eea.government.bgе

ВАЖНО: Една неправителствена организация (НПО) е допусната да участва  с техен представител в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити)
от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ВАЖНО: 60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001030 "Родопи – Западни"

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001389 "Средна гора"

ВАЖНО: Министерство на околната среда и водите, съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици – BG 0000495 "Рила"

ВАЖНО: Регламент на национален ученически конкурс "Посланици на здравето" - 2021

ВАЖНО: До всички оператори, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Стартира кампанията "Чиста околна среда - 2021г.“

ВАЖНО: Консултации с обществеността на изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони: ВG0000304 „Голак" и ВG0000365 „Овчи хълмове"

ВАЖНО: За лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация

ВАЖНО: РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията

ВАЖНО: На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5, и във връзка с чл.21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (о6н.ДВ, бр.49/12.02.2018 г.), във връзка с препоръки, дадени от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, с цел опазване здравето на служителите в РИОСВ-Пазарджик ....

ВАЖНО: Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

ВАЖНО: За операторите на промишлени източници на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

 Вчера, в 14.55 ч. на „Зеления телефон“ на РИОСВ-Пазарджик е подаден сигнал за изтичане на киселина по тротоара и уличното платно пред „Биовет“ АД в гр. Пещера.

Директорът на РИОСВ незабавно сформира екип, който беше на мястото в 15.45 часа и извърши проверка, съвместно с експерти на РЛ Пазарджик. Установено е, че е имало изтичане на азотна киселина, в следствие на разлив от автоцистерна при разтоварване. Към този час изтичането е спряно. Тротоарът и улицата са измити.  Водите от измиването са постъпили в дъждоприемна шахта на градската канализация, не са попадали върху почва. В участъка на изтичането разлятата киселина е абсорбирана с пясък и е неутрализирана с калциев карбонат и вода. Действията на оператора са в съответствие с мерките при аварийно изпускане, посочени в информационния лист за безопасност на производителя на киселината. Площадката е почистена и измита. В района на разлива не се усеща миризма от изпарения на азотни окиси. Азотната киселина не се класифицира като опасна за околната среда и токсична за водни организми, но при разлив, концентрираната киселина отделя токсични изпарения във въздуха.

Попадналото количество киселина в градския колектор е отведено до Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Измерено е рН на водата, на входа на ГПСОВ. Вероятно, заради малкото количество киселина, попаднало във водата, не е отчетено понижение на стойностите на рН. В биобасейна също не е установено отклонение на стойностите на рН. Взети са водни проби от вход и изход на Градската пречиствателна станция на Пещера. И към момента, там се извършва непрекъснато измерване и наблюдение на показателя рН на водата.

Анализ на водните проби извършва Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик. Резултатите ще бъдат оповестени през следващата седмица.

 

 

На 17 септември в парк „Острова“ РИОСВ-Пазарджик и ЦДГ„Радост“ проведоха съвместна еко-инициатива под наслов „Движи се устойчиво! Бъди здрав!“. Деца, учители и родители с еднакъв ентусиазъм се качиха на колела и тротинетки за да дадат пример за правилно и екологично предвижване. Експерт на РИОСВ обясни на участниците и на присъстващите граждани, че чрез повече ходене пеша и колоездене намаляваме своя екологичен отпечатък, особено във въздуха над Пазарджик и реализираме личния си ангажимент в грижата за опазване на околната среда, показваме отговорно отношение и високо екологично съзнание.
Участниците получиха тениски и книжки за активното включване в кампанията „Европейска седмица на мобилността”. През 2021 г. темата й е „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот”. Инициативата насърчава местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин за придвижване с цел подобряване качеството на въздуха и намаляване на шумовото натоварване.

 

Галерия

МОСВ кани заинтересованите страни да се включат в отбелязването на Европейска седмица на мобилността 2021

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) кани всички заинтересовани български градове, институции, бизнес организации и неправителствени организации да участват активно в отбелязването на юбилейното 20-то издание на Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), което ще се проведе от 16 до 22 септември 2021 г. Регистрацията за участие е достъпна на адрес: mobilityweek.eu/home/.
Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия (ЕК) за повишаване на осведомеността за устойчива градска мобилност. Тя се провежда традиционно от 16-ти до 22-ри септември от 2002 г. насам. В рамките на тази седмица се организират различни събития, които завършват с Ден без автомобили в последния ден на инициативата. Основната тема на Европейската седмица на мобилността за 2021 г. е „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“.
МОСВ е национален координатор за отбелязването на Европейската седмица на мобилността в България. Повече информация по темата можете да видите на Фейсбук страницата на ЕСМ в България: https://www.facebook.com/MobilityWeekBG
Тематичните насоки на български език за провеждането на ЕСМ 2021 можете да изтеглите от тук: https://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2021/
 

Директорът на РИОСВ-Пазарджик – Костадин Гешев издаде днес Решение по ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда), с което не одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за открит добив на строителни материали от находище „Малкото меше“ в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, с възложител „ЕКО-ХИДРО-90“ООД.
    В хода на процедурата по ОВОС са извършени консултации със заинтересованите лица. По време на обществените обсъждания са поставени въпроси за въздействието на взривните работи върху къщите на хората, за замърсяване на въздуха, влияние върху защитените зони и комулативния ефект с вече работещи кариери в района. Засегнатото население смята реализирането на инвестиционното намерение за неприемливо. Експертите на РИОСВ-Пазарджик мотивирано определят, че реализирането му ще доведе до значителни отрицателни въздействия върху природни местообитания и върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ“Бесапарски видове“ и ЗЗ“Бесапарски възвишения“. Режимите на тези защитени зони забраняват разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства. Площадката на инвестиционното намерение попада изцяло в границите и на двете защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Освен това, в границите на инвестиционното предложение се установиха местообитания на защитените видове розов скорец и скално врабче, за които е забранено увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция, а именно там се предвижда добив на подземни богатства, което би унищожило местообитанията на тези защитени видове.  
      Заради това и на основание чл. 19, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се одобрява осъществяването на разгледаното инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше“, землище на село Синитово.
 

РИОСВ-Пазарджик беше партньор и участник в разнообразни инициативи за отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни в Пазарджик и Панагюрище. През „Зелената седмица“ в тях се включиха над 300 ученици, учители и служители. РИОСВ-Пазарджик поощри с награди участници в интерактивни игри, викторини и еко-кръстословици, автори на изложби и рисунки.
  Модератор на дискусия на тема „Екосистемите в Река Марица – от легендите до телевизионните репортажи“ беше Димитър Плачийски – доктор по зоология, част от екипа на БДЗП. Пред ученици на ПГ“Иван Аксаков“, гр. Пазарджик той представи биоразнообразието по поречието на р. Марица и начините за опазване на екосистемите.
   В професионалната гимназия по химични технологии в гр. Пазарджик голям интерес предизвика презентацията на Добромир Добрев - експерт на БДЗП, на тема „Опазване на видове и местообитания в България“. Учениците проявиха любопитство към доброволчеството в опазването и поддържането на местообитания на защитени видове и възможностите да се включат в този процес.
   В Информационния център на гр. Панагюрище, експерти на РИОСВ бяха част от съвместна инициатива, на която бяха показани бижута и сувенири от рециклирано и художествено топено стъкло, изработени от инж. Мариела Джиджинкова – ръководител на отдел „Екология“ в „Асарел Медет“АД. Експерт на РИОСВ-Пазарджик проведе викторина на тема „Могат ли отпадъците да бъдат полезни?“ с присъстващи ученици. Най-активните получиха тениски от РИОСВ-Пазарджик.
   Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни за насърчаване на осведомеността и действията за опазване на  околната  среда.  Мотото на тазгодишната кампания е „Възстановяване на екосистемите“ и с него се поставя началото на Десетилетието на ООН. Правителствата, предприятията, организациите и гражданите по целия свят са призовани да обединят усилия в глобално движение за спиране на разрухата на екосистемите и осигуряване на устойчиво бъдеще за всички.

Галерия

 

прочетете по-старите новини