РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Процедури по ОВОС

Процедури по ЕО

Процедури по ОС

Процедури по ЗДОИ 


Обявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 „Река Марица“.

19.06.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 „Река Марица“.
Защитената зона е разположена в землищата на гр. Белово, с. Дъбравите, с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик, гр. Пазарджик, с. Величково, с. Говедаре, с. Звъничево, с. Мирянци, с. Мокрище, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик, гр. Ветрен, гр. Септември, с. Бошуля, с. Виноградец, с. Злокучене, с. Карабунар, с. Ковачево, община Септември, област Пазарджик, с. Костиево, с. Маноле, с. Рогош, с. Скутаре, община Марица, област Пловдив, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, гр. Първомай, с. Виница, с. Добри дол, с. Крушево, с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив, с. Белозем, с. Чалъкови, община Раковски, област Пловдив, с. Оризари, с. Цалапица, с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, с. Катуница, с. Милево, с. Поповица, с. Селци, с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив, гр. Стамболийски, с. Ново село, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив, с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с. Зетьово, с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора, гр. Димитровград, с. Брод, с. Великан, с. Златополе, с. Крум, с. Радиево, с. Райново, с. Скобелево, с. Сталево, с. Черногорово, с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, гр. Любимец, с. Георги Добрево, с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, гр. Свиленград, с. Генералово, с. Капитан Андреево, с. Момково, община Свиленград, област Хасково, гр. Симеоновград, с. Константиново, с. Свирково, община Симеоновград, област Хасково, гр. Харманли, с. Бисер, с. Българин, с. Доситеево, с. Преславец, с. Рогозиново, с. Шишманово, община Харманли, област Хасково, с. Нова Надежда, община Хасково, област Хасково.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите - Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет.4, п.к. 220), Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122), Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Материали за изтегляне

 

ВАЖНО: Предстои национално преброяване на белия щъркел

  • Всички граждани могат да се включат в инициативата за преброяване на белия щъркел, като изпращат попълнен полеви формуляр по електронна поща до ИАОС или използват мобилното приложение и контактите на БДЗП

През 2024 и 2025 г. предстои осмото международно преброяване на белия щъркел. Преброяването у нас ще обхване над 5000 населени места в цялата страна, като в него традиционно ще се включат експерти от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и всички регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) съвместно със специалисти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Финансирането на полевата работа през 2025 г. е от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.
Преброяването на белия щъркел е методика за мониторинг към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР), която се администрира и координира от ИАОС. Целта е с помощта на доброволци да се посетят всички населени места, в които белият щъркел гнезди, като за всяко гнездо се изготвя самостоятелен формуляр с информация за неговото разположение, конструкция, при наличие на малки – тяхната възраст и брой, снимков материал и пространствени данни. Подробна информация за методиката на събиране на данни може да се намери на интернет страницата на ИАОС – https://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-otsenka/Metodika_monitoring_Ciconia_Ciconia.pdf
Всички граждани могат да се включат в инициативата за преброяване на белия щъркел като изтеглят полевия формуляр от http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-otsenka/Form_Ciconia_Ciconia.docx, попълнят в него данните за намереното щъркелово гнездо и изпратят попълнения формуляр по електронна поща до ИАОС на biomon@eea.government.bg или използват мобилното приложение и контактите на БДЗП https://bspb.org/
Международното преброяване на белия щъркел се извършва на всеки 10 години в над 40 страни по света, като първото преброяване е организирано през 1934 г. по инициатива на Германия. В България преброяването на гнездата на белите щъркели започва през 70-те години на миналия век.
При последното национално преброяване на белите щъркели през 2015 г. се установи по-висок брой гнезда и гнездящи двойки спрямо данните от 2004 г. Общо в България са установени 6981 гнезда, от които 5825 са заети от размножаващи се двойки. Броят на двойките бели щъркели се е увеличил с 1007 (21%). Темпът на нарастването се увеличава и се превръща в трайна тенденция, която за първи път е установена при преброяването през 2004-2005 г. Резултатите са публикувани в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда на https://eea.government.bg/bg/soer/2015/biodiversity-nem/promyana-v-chislenostta-i-sastoyanie-na-populatsiyata-na-beliya-shtarkel-v-balgariya-pri-sedmoto-mezhdunarodno-prebroyavane-2014-2013-2015-g
Белият щъркел е защитен вид. Съгласно Закона за биологичното разнообразие е забранено умишленото му улавяне под всякаква форма, преследване и обезпокояване, особено в периодите на размножаване и отглеждане на малките. Законът забранява също вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени, и вземане на намерени мъртви екземпляри. Белият щъркел е синантропен вид, обитава населените места и живее редом с човека. Затова се счита за един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която хората обитават.
 

ВАЖНО: Световен ден на околната среда 5 юни 2024

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. От гори и сухи земи до земеделски земи и езера, природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка. Ето защо Световният ден на околната среда през 2024 г. се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска отопустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”
Успешното възстановяване на земята изисква подход, който използва знанията, стремежа и амбицията на всички поколения. Всички хора в момента са част от първото поколение, което става свидетел на опустошителните ефекти от влошаването на състоянието на околната среда и последното, което предприема мерки за противодействие и е на път да постигне глобалните цели по отношение на климата и биоразнообразието. Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята. Ние можем да бъдем #GenerationRestoration.

Още за кампанията ....

 

ВАЖНО: 53 проекта са класирани от Първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

53 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.
Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
Съгласно регламента допуснатите проекти са 53, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 15 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 25 проекта.
Повече информация за конкурса и mроектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите тук

 

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“


ВАЖНО: Стартира Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2024 година

ВАЖНО: Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):

С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка моля в най-кратък срок да предприемете действия по регистрация в информационната система, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg .

Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и Ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 година е 31.03.2024г.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: r.andonov@eea.government.bg, m.kaneva@eea.government.bg и kadastre@eea.government.bg или да се обадите на телефон 02/940 64 12.


Обявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000426 "Река Луда Яна"

24.11.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000426 „Река Луда Яна“.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Добровница, с. Крали Марко, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Пищигово, с. Росен, с. Сбор, с. Цар Асен, с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик, гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Левски, с. Оборище, с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик, с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет.4, п.к. 220).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
Материали за изтегляне

ВАЖНО: ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ (СГИ)

Информационната система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации и интегрирания с нея публичен Регистър на средните горивни инсталации е достъпна на адрес: https://mcp.eea.government.bg

ВАЖНО: ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ (СГИ)

        Напомняме, че операторът/ите на съществуваща/и СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.
        Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (СГИ) (Обн. ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.), инсталациите попадащи в обхвата й следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 9г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
       
       На основание § 25 от предходните и заключителните разпоредби към закона за изменение и допълнение на ЗООС (Обн. ДВ, бр. 12 от 2017 г.) операторът на съществуващи СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ до 1 януари 2024 г.
       За вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация операторът на СГИ подава заявление по образец до директора на РИОСВ - Пазарджик. Към заявлението се прилагат:
      1. Единен идентификационен код, а за чуждестранни лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;
       2. Информацията и документите по ал. 3, т. 1-8 и 13;
      3. Документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.

Съгласно чл. 17б, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 39 от  20.05.2011 г.) таксата е в размер 190 лв.
 
Банкова сметка:
ОББ АД – гр. Пазарджик, BIC код: UBBS BGSF, IBAN: BG33UBB80023106210003

Заявлението за регистрацията може да се изтегли от тук:
Заявление за регистрация по чл. 9г, ал. 4

ВАЖНО: На 24.02.2023г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), с които се осигурява техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от наредбата.

Към настоящия момент е налице обективна невъзможност да се изпълни срокът, заложен в разпоредбите, които уреждат създаването на информационната система по чл.17г, ал.1 от ЗЧАВ, чрез която ще се подават годишни отчети от посочените лица, съгласно чл.39, чл.39а, чл.39в и чл.39г, което налага уреждането на материята до създаването на информационната система и нейното технологично функциониране.

До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет) на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), в срока по чл.39а, ал.2 от наредбата. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 година е 31.03.2023г.

ВАЖНО: Информация за операторите на инсталации с консумация на разтворители

ВАЖНО: Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (Наредбата) (Обн. ДВ, бр. 20 от 6.03.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 25.01.2022г.)

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 7 и чл. 9  от Наредбата лицата, които пускат или използват продукти от категориите „Бои и лакове“ и/или „Автореапаратурни продукти“ имат задължение да представят информация в РИОСВ – Пазарджик, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната година по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март 2023г.. Информацията следва да бъде представена на хартиен носител (включително на електронен носител) или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление, съгласно чл. 9а.

ВАЖНО: Работните листове за класификация на отпадъците по Приложение № 5 към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.66 от 08.08.2014г., изм. и доп., бр. 53 от 8.07.2022 г.) и уведомление за преустановяване образуването на отпадъка съгласно чл.7, ал.7 и чл. 21. ал.1 от същата Наредба се подават само чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО).

ВАЖНО: „Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г.. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.
Във връзка с появили се в периода 8 - 10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г."

ВАЖНО: На вниманието на всички оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване

ВАЖНО: За операторите докладващи, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).
С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.
От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.
Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.
Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.
За повече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02 940 64 13; e-mail:wms@eea.government.bgе

ВАЖНО: Една неправителствена организация (НПО) е допусната да участва  с техен представител в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити)
от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001030 "Родопи – Западни"

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001389 "Средна гора"

ВАЖНО: Министерство на околната среда и водите, съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици – BG 0000495 "Рила"

ВАЖНО: До всички оператори, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Консултации с обществеността на изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони: ВG0000304 „Голак" и ВG0000365 „Овчи хълмове"

ВАЖНО: За лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация

ВАЖНО: РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията

ВАЖНО: На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5, и във връзка с чл.21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (о6н.ДВ, бр.49/12.02.2018 г.), във връзка с препоръки, дадени от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, с цел опазване здравето на служителите в РИОСВ-Пазарджик ....

ВАЖНО: Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

ВАЖНО: За операторите на промишлени източници на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Заради постъпили оплаквания на граждани за усетена миризма на дим и изгоряло в различни квартали на Пазарджик РИОСВ пояснява, че причина за това са пожари, възникнали в различни землища на областта през последните дни. Розата на ветровете може да причини пренос на дим и миризми на километри. Сезонът е пожароопасен. Повишените температури значително увеличават риска от възникване и бързо разпространение на пожари.

Нека бъдем по-отговорни към природата и човешкото здраве в ежеденевието си!

 

В Световния ден на околната среда 5-ти юни десетокласници от СУ“Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград представиха пред експерти на РИОСВ-Пазарджик, съученици и учители презентация на тема „Зелената енергия – предимства и недостатъци“. Ученици от V“а“ и X“б“ клас споделиха своя изследователски опит по поставения проблем чрез презентации, театрална драматизация на тема „Кралството на катаклизмите“ и постери. С факти „за“ и „против“ вятърната енергия и бума на фотоволтаичните паркове, които от една страна ни предоставят „зелена енергия“, а от друга завземат плодородни площи, учениците информираха присъстващите, че до 2030 г. сушата, увреждането на земята и опустиняването може да принудят 135 милиона души да мигрират, тъй като климатичната криза се влошава. Деградацията на земята застрашава човешките права на живот, здраве, храна, вода и здравословна околна среда. „От решенията и поведението на всички нас зависи това да не се случи и в България“ – беше изводът от всичко споделено и дискутирано по темата.

Зелени иновативни идеи под мотото "Бъди част от екопромяната" представиха пред гости, учители и съученици осмокласници от СУ“Нешо Бончев“ в гр. Панагюрище. Екипи от VIII „а“ клас предложиха идеи за ядливи бутилки, как да използваме Нептуновата трева, за ябълкова кожена тъкан, за добиване на питейна вода от мъгла и за електропроводимата хартия КОХПА. Това беше час на зелени идеи и час за бъдещи предприемачи.

За дългогодишното отношение на двете училища и включване в дейности, свързани с опазване на околната среда, РИОСВ-Пазарджик им подари преси за пластмасови бутилки.
Всички хора в момента са част от първото поколение, което става свидетел на опустошителните ефекти от влошаването на състоянието на околната среда и последното, което предприема мерки за противодействие и е на път да постигне глобалните цели по отношение на климата и биоразнообразието. Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята. Ние можем да бъдем #GenerationRestoration.

Галерия

На 21 май се навършиха 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) - най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик отбеляза 32-та годишнина от създаването на мрежата Натура 2000 с образователни инициативи във Велинград и Панагюрище.

На 15-ти май в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград експерт на РИОСВ откри и представи пътуващата фотографска изложба „Природа назаем“, посветена на 55-та годишнина от обявяването на резерват „Мантарица“. Изложбата, чийто фокус са красотата и биологичното разнообразие на резерват „Мантарица“ през четирите сезона предизвика много положителни емоции и интерес у подрастващите. Предстои представянето ѝ в други училища и учреждения в общината и областта.

На 21-ви май експерти на РИОСВ-Пазарджик и БДЗП–Пловдив се срещнаха със седмокласници в ОУ “Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище. Учениците научиха подробности за биоразнообразието в защитени зони „Средна гора“ и „Попинци“, за основните заплахи за птиците в тях, а въпроси към експертите уточниха начина и методологията, по които се извършва преброяването на лястовичките, врабчетата и щъркелите. РИОСВ и БДЗП предоставиха на учениците и учителите информационни материали и магнитчета със защитени видове.

Пазарджишка област се отличава с богато биологично разнообразие. За опазването му на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик са обявени 16 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, като 7 от тях са защитени зони за опазване на дивите птици. Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си. Този принцип има много предимства, както за опазване на природата, така и за хората, които живеят и работят в селски райони. „Натура 2000“ на практика е техен съюзник, способстващ за запазване на икономическата жизнеспособност и социалната структура на много от селските райони.
 

Галерия
 

Най-късно до края на 2029 г. ще бъдат закрити всички складове, съхраняващи негодни и излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Това стана ясно на среща днес в екоинспекцията, в която взеха участие представители на МОСВ, РИОСВ, на общините Стрелча, Велинград и Белово, собственици на действащи складове, земеделски производители от региона и наблюдател от офиса за икономическо сътрудничество към Швейцарското посолство.

Експерт на РИОСВ-Пазарджик изнесе презентация за целите на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, свършеното до момента през първия етап на програмата и за мерките, които следва да се предприемат след почистване на складовете. От нея стана ясно, че в периода 2015 - 2019 г. в област Пазарджик са закрити 8 от 12-те склада, съхраняващи негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита и за обезвреждане са предадени близо 43 тона. Предстои почистването и закриването на още 4 склада – по един в общините Пазарджик, Велинград, Белово и Стрелча с налични в тях около 22,5 тона препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Участниците в срещата настояха за приоритезиране на складовете, защото не всички са с еднакъв риск като географско положение, близост до водно тяло, количество на съхраняваните препарати и охрана. От МОСВ поставиха акцент върху информираността на населението и предприемане на мерки за последващ контрол.  

Обезвреждането на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност ще се извърши в специализирани инсталации извън територията на страната в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ-Пазарджик, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна администрация и собственици на складовете. Вторият етап на програмата ще стартира на 1 януари 2025 година.

На 20 май 2024 г. /понеделник/ от 10,30 часа РИОСВ-Пазарджик ще проведе среща със собствениците на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита, с представители на областната администрация и на общините, на чиято територия са разположени, както и с граждани. В срещата ще вземат участие  представител на МОСВ и наблюдател от офиса за икономическо сътрудничество към Швейцарското посолство.

Присъстващите ще разискват проблематиката на обезвреждането на негодните за употреба препарати за растителна защита, целите на програмата и мерките, които следва да се предприемат след почистване на складовете.

РИОСВ кани заинтересовани от темите граждани да вземат участие в срещата, която ще се проведе в сградата на инспекцията в гр. Пазарджик, на ул. „Гурко“ № 7, ет. 3, стая № 6 – Информационен кабинет.

прочетете по-старите новини