РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).
С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.
От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.
Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.
Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.
За почече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02 940 64 13; e-mail:wms@eea.government.bgе

ВАЖНО: Една неправителствена организация (НПО) е допусната да участва  с техен представител в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити)
от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ВАЖНО: 60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001030 "Родопи – Западни"

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001389 "Средна гора"

ВАЖНО: Министерство на околната среда и водите, съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици – BG 0000495 "Рила"

ВАЖНО: Регламент на национален ученически конкурс "Посланици на здравето" - 2021

ВАЖНО: До всички оператори, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Стартира кампанията "Чиста околна среда - 2021г.“

ВАЖНО: Консултации с обществеността на изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони: ВG0000304 „Голак" и ВG0000365 „Овчи хълмове"

ВАЖНО: За лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация

ВАЖНО: РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията

ВАЖНО: На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5, и във връзка с чл.21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (о6н.ДВ, бр.49/12.02.2018 г.), във връзка с препоръки, дадени от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, с цел опазване здравето на служителите в РИОСВ-Пазарджик ....

ВАЖНО: Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

ВАЖНО: За операторите на промишлени източници на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

На 17 септември в парк „Острова“ РИОСВ-Пазарджик и ЦДГ„Радост“ проведоха съвместна еко-инициатива под наслов „Движи се устойчиво! Бъди здрав!“. Деца, учители и родители с еднакъв ентусиазъм се качиха на колела и тротинетки за да дадат пример за правилно и екологично предвижване. Експерт на РИОСВ обясни на участниците и на присъстващите граждани, че чрез повече ходене пеша и колоездене намаляваме своя екологичен отпечатък, особено във въздуха над Пазарджик и реализираме личния си ангажимент в грижата за опазване на околната среда, показваме отговорно отношение и високо екологично съзнание.
Участниците получиха тениски и книжки за активното включване в кампанията „Европейска седмица на мобилността”. През 2021 г. темата й е „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот”. Инициативата насърчава местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин за придвижване с цел подобряване качеството на въздуха и намаляване на шумовото натоварване.

 

Галерия

МОСВ кани заинтересованите страни да се включат в отбелязването на Европейска седмица на мобилността 2021

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) кани всички заинтересовани български градове, институции, бизнес организации и неправителствени организации да участват активно в отбелязването на юбилейното 20-то издание на Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), което ще се проведе от 16 до 22 септември 2021 г. Регистрацията за участие е достъпна на адрес: mobilityweek.eu/home/.
Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия (ЕК) за повишаване на осведомеността за устойчива градска мобилност. Тя се провежда традиционно от 16-ти до 22-ри септември от 2002 г. насам. В рамките на тази седмица се организират различни събития, които завършват с Ден без автомобили в последния ден на инициативата. Основната тема на Европейската седмица на мобилността за 2021 г. е „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“.
МОСВ е национален координатор за отбелязването на Европейската седмица на мобилността в България. Повече информация по темата можете да видите на Фейсбук страницата на ЕСМ в България: https://www.facebook.com/MobilityWeekBG
Тематичните насоки на български език за провеждането на ЕСМ 2021 можете да изтеглите от тук: https://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2021/
 

Директорът на РИОСВ-Пазарджик – Костадин Гешев издаде днес Решение по ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда), с което не одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за открит добив на строителни материали от находище „Малкото меше“ в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, с възложител „ЕКО-ХИДРО-90“ООД.
    В хода на процедурата по ОВОС са извършени консултации със заинтересованите лица. По време на обществените обсъждания са поставени въпроси за въздействието на взривните работи върху къщите на хората, за замърсяване на въздуха, влияние върху защитените зони и комулативния ефект с вече работещи кариери в района. Засегнатото население смята реализирането на инвестиционното намерение за неприемливо. Експертите на РИОСВ-Пазарджик мотивирано определят, че реализирането му ще доведе до значителни отрицателни въздействия върху природни местообитания и върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ“Бесапарски видове“ и ЗЗ“Бесапарски възвишения“. Режимите на тези защитени зони забраняват разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства. Площадката на инвестиционното намерение попада изцяло в границите и на двете защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Освен това, в границите на инвестиционното предложение се установиха местообитания на защитените видове розов скорец и скално врабче, за които е забранено увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция, а именно там се предвижда добив на подземни богатства, което би унищожило местообитанията на тези защитени видове.  
      Заради това и на основание чл. 19, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се одобрява осъществяването на разгледаното инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше“, землище на село Синитово.
 

РИОСВ-Пазарджик беше партньор и участник в разнообразни инициативи за отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни в Пазарджик и Панагюрище. През „Зелената седмица“ в тях се включиха над 300 ученици, учители и служители. РИОСВ-Пазарджик поощри с награди участници в интерактивни игри, викторини и еко-кръстословици, автори на изложби и рисунки.
  Модератор на дискусия на тема „Екосистемите в Река Марица – от легендите до телевизионните репортажи“ беше Димитър Плачийски – доктор по зоология, част от екипа на БДЗП. Пред ученици на ПГ“Иван Аксаков“, гр. Пазарджик той представи биоразнообразието по поречието на р. Марица и начините за опазване на екосистемите.
   В професионалната гимназия по химични технологии в гр. Пазарджик голям интерес предизвика презентацията на Добромир Добрев - експерт на БДЗП, на тема „Опазване на видове и местообитания в България“. Учениците проявиха любопитство към доброволчеството в опазването и поддържането на местообитания на защитени видове и възможностите да се включат в този процес.
   В Информационния център на гр. Панагюрище, експерти на РИОСВ бяха част от съвместна инициатива, на която бяха показани бижута и сувенири от рециклирано и художествено топено стъкло, изработени от инж. Мариела Джиджинкова – ръководител на отдел „Екология“ в „Асарел Медет“АД. Експерт на РИОСВ-Пазарджик проведе викторина на тема „Могат ли отпадъците да бъдат полезни?“ с присъстващи ученици. Най-активните получиха тениски от РИОСВ-Пазарджик.
   Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни за насърчаване на осведомеността и действията за опазване на  околната  среда.  Мотото на тазгодишната кампания е „Възстановяване на екосистемите“ и с него се поставя началото на Десетилетието на ООН. Правителствата, предприятията, организациите и гражданите по целия свят са призовани да обединят усилия в глобално движение за спиране на разрухата на екосистемите и осигуряване на устойчиво бъдеще за всички.

Галерия

 

През годините Световният ден на околната среда- 5 юни се превърна в една от най-мащабните кампании, посветени на опазването на природата и в международна платформа за вдъхновение и промяна на световно ниво.
От  5 юни започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, а  правителства, предприятията, организациите и гражданите се приканват да обединят усилия в глобално движение за предотвратяване, спиране и обратимост на деградацията на екосистемите, осигурявайки устойчиво бъдеще за всички.

Десет години може да изглеждат много време, но ООН предупреждава, че са нужни ангажираност, конкретни и бързи действия. До 2030 г. трябва бъдат намалени почти наполовина световните емисии на парникови газове, за да се предотвратят опустошителни климатични промени. Необходим е огромен напредък за постигане на целите за устойчиво развитие-от премахване на бедността и борбата с болестите, до опазване на биологичното разнообразие. Трябва да се спре и загубата на биологично разнообразие – плашеща тенденция, която може да доведе до изчезване на 1 милион вида.
Връщането на деградиралите екосистеми към живот - например чрез засаждане на дървета, почистване на речните брегове или просто предоставяне на пространство на природата за възстановяване увеличава техните ползи за обществото и биологичното разнообразие. Без да съживим екосистемите, не можем да постигнем целите за устойчиво развитие или Парижкото споразумение за климата. Екосистемите са сложни и разнообразни, а тяхното възстановяване се нуждае от внимателно планиране и прилагане на конкретни мерки и политики.
В тази връзка, ЮНЕП предостави на министерствата на околната среда на държавите членки „Инструментариум за възстановяване на екосистеми“, който, измежду други, препоръчва за включване на възстановяването на екосистемите във възстановителните процеси от пандемията от COVID-19.
ЮНЕП публикува и практически наръчник със заглавие „Книга за възстановяване на екосистемите“, който предлага широк спектър от дейности, които могат както да забавят и спрат деградацията на екосистемите, така и да насърчат тяхното възстановяване. Вижте тук:
https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/ecosystem-restoration-playbook
https://unenvironment.widen.net/s/ffjvzcfldw/ecosystem-restoration-playbook
В наръчника се очертават три пътя за включване във възстановяването на екосистемите по време на Десетилетието на ООН и след това:
• Предприемане на действия като стартиране или подпомагане на проект за възстановяване;
• Интелигентен избор за закупуване само на устойчиви продукти и промяна на храненето;
• Лобиране в подкрепа на опазването и възстановяването на екосистемите.

Предлагат се варианти за всички, от граждани и групи от общности до бизнеси и правителства, да станат част от глобално движение за възстановяване на екосистемите в полза на хората и природата чрез:
• Участие в изложби на плакати, снимки или картини, показващи красотата на местните екосистеми;
• Провеждане на дискусии за стойността на екосистемите и заплахите, пред които са изправени;
• Организиране на виртуални кампании за насочване на вниманието към изменението на климата, загубата на природа и какво може да се направи, за да се обърнат тези тенденции.
Могат също така да бъдат популяризирани следните действия:
• Доброволческа работа в съществуваща кампания за възстановяване;
• Почистване на езеро, плаж, парк или друга природна зона;
• Озеленяване на дом, бизнес, училище или обществено пространство с местни дървета или растения;
• Дарение или друга подкрепа за инициативи за възстановяване или опазване;
• Спиране на покупките на продукти и услуги, които не са сертифицирани като устойчиви;
• Промяна на храненето, базирано на сезонни, устойчиви и растителни продукти.

Представят се различни подходи за възстановяване на осем ключови типа екосистеми– гори и дървета, реки и езера, градски райони, океани и морета, земеделски земи и пасища, планини, торфища.
Горите и дърветата ни осигуряват чист въздух и вода, улавят големи количества парникови газове и са дом на по-голямата част от биоразнообразието на Земята. Те доставят храна, горива и материали и поддържат поминъка на милиарди хора. Горските екосистеми обаче, са изправени пред силен натиск от нарастващото население и глада за земя и ресурси. Тропическите гори се изсичат за стоки като палмово масло и говеждо месо. Останалите гори деградират от дърводобив, изсичане на дърва за огрев, замърсяване и инвазивни вредители. Изграждането на къщи, инфраструктура и по-интензивно земеделие води до изчезване на голям брой дървета. Възстановяването на горските екосистеми включва връщане на дървета там, където е имало гора, включително в селища и земеделски площи, и подобряване на състоянието на деградиралите гори. Дейности за подобряване състоянието на горите могат да бъдат:
• Засаждане на дървета– те могат да бъдат засадени в градина, обществено пространство или ферма. Селективното засаждане може да съживи гората, деградирала от прекомерната сеч.
• Подпомагане на естествената регенерация- тази ресурсно ефективна стратегия за възстановяване включва създаване на условия за местните дървета да покълнат или поникнат по естествен път. Това може да означава изключване на животни, които биха изяли млади растения и премахване на друга растителност, особено инвазивни видове, които се конкурират с младите дървета за светлина и вода.
Реките и езерата предоставят храна, вода и енергия на милиарди хора, предпазват ни от суши и наводнения, и са местообитание за много растения и животни, включително една трета от всички гръбначни видове. Тези екосистеми са особено влошени поради  замърсяване с химикали, пластмаси и отпадъчни води. Освен това те са подложени на  прекомерен риболов и прекомерно извличане на вода. Канализацията и добивът на пясък и чакъл ги влошават допълнително. Влажните зони се унищожават за целите на земеделието, като около 87% са загубени в световен мащаб. Всеки трети от сладководните видове е застрашен от изчезване. Само една трета от най-големите реки в света остават свободно течащи. Останалите са блокирани от язовири и друга инфраструктура, което затруднява миграцията на риби и други животни. Защитата и възстановяването на сладководните екосистеми може да означава подобряване на качеството на водата, контрол върху начина, по който се използват тези екосистеми и земята до тях, както и спиране или обръщане на човешките модификации към естествените процеси. Дейности за подобряване състоянието на реките и езерата могат да бъдат:
• Почистване на реките и езерата – събиране на отпадъци, изхвърлени на място или придошли от течението на реките, което да допринесе за по-чисти водни басейни, по-малко замърсяване в бъдеще и да ги направи по-приятни за посещаване;
• Възстановяване на растителността– засаждане на местни растителни видове за възстановяване на местообитания по бреговете на реки и езера, създаване на коридори за дивата природа и създаване на буферна зона между водата и източниците на замърсяване;
Градските райони заемат по-малко от 1% от земната повърхност на Земята, но приютяват повече от половината от световното население. Въпреки стоманата и бетона, тълпите и трафика, градовете все още са екосистеми, чието състояние дълбоко бележи качеството на нашия живот. Функциониращите градски екосистеми помагат за почистването на въздуха и водата ни, охлаждат градските топлинни острови, предпазват ни от опасности и предоставят възможности за почивка и игра. Те също могат да бъдат дом на изненадващо голям брой биоразнообразие. Градските екосистеми често са силно влошени, поради лошо планиране, което води до запечатване на почвите и оставя твърде малко място за растителност. Неконтролираното разрастване на градовете поглъща все повече местообитания на дивата природа. Въпреки това, властите, общностите и гражданите могат да използват възстановяването, за да постигнат едновременно екологични, социални и културни ползи. Дейност за подобряване състоянието на градските райони може да бъде:
• Граждани за устойчивост – кампания за устойчиво градско планиране, включващо възстановяване на неизползвани или замърсени обекти, включване на зелени площи в нови жилищни сгради и оптимизиране на мрежите на градския транспорт. Изправени пред изменението на климата, все повече граждани се включват в инициативи за „осиновяване на дърво“, които помагат да се гарантира, че дърветата, особено младите, с плитки корени, се поливат по време на сухи периоди.
Океаните и моретата покриват повече от 70% от Земята. Тези екосистеми регулират нашия климат и генерират по-голямата част от кислорода, който дишаме. Те са в основата на ключови икономически сектори като туризма и рибарството. Те са дом на множество видове – от китове до планктон. Океаните и бреговете обаче, са изправени пред огромни заплахи. Милиони тонове от нашите пластмасови отпадъци увреждат морската екосистема. Прекомерният риболов застрашава рибните запаси, замърсяването с хранителни вещества създава мъртви зони и почти 80% от отпадъчните води се изхвърлят без пречистване. Океаните и бреговете могат да се възстановят, както естествено, така и с наша помощ, като се намали натиска върху тях. Дейност за подобряване състоянието на бреговете и плажовете може да бъде:
• Почистване – мобилизиране за събиране на битови отпадъци и изоставени риболовни съоръжения от плажовете и бреговете. Рециклиране на пластмаси и други материали, за да не достигнат до сметището. Въздържане от използване на пластмасови изделия. Колкото повече хора участват в инициативите, толкова повече нараства осъзнаването на необходимостта да се намалят отпадъците и да се изхвърлят правилно.
Земеделските земи и пасищата са сред жизненоважните ни екосистеми. Освен снабдяването с храна, фураж и фибри, обработваемите площи и пасищата са дом на разнообразни организми. Интензивната оран и монокултури, прекомерната паша и премахването на живите плетове и дървета влошават почвата и растителността. Свръх употребата на агрохимикали води до замърсяване на водните пътища и до увреждане на дивата природа, включително на пчелите, които опрашват културите. Можем да възстановим селските екосистеми, като използваме природата, за да повишим производителността на фермите и здравето на почвата и да подобрим начина, по който се управлява земята. Дейности за подобряване състоянието на земеделските земи и пасищата могат да бъдат:
• Инвестиция в природата– намаляване обработката на почвата и използване на естествен контрол на вредителите и органичен тор върху обработваемата земя, за изграждане здравето на почвите и добивите от култури, като същевременно се намалява ерозията и нуждата от селскостопански химикали;
• Връщане на местни видове – възстановяване на унищожените растения, дървета и животни и предпазването им от хищничество и лов.
Планините приютяват голяма част от биологично разнообразие на Земята и снабдяват с прясна вода приблизително половината от човечеството. Те включват множество екосистеми, осигуряващи дом на уникални видове, както и на хората, приспособени към предизвикателствата на планинския живот. Планинските региони са особено чувствителни към деградация от човешкия натиск и изменението на климата. Изсичането на горите може да причини сериозна ерозия на почвата и загуба на местообитания. Изменението на климата и замърсяването застрашават водоснабдяването на ферми, градове, промишленост и електроцентрали. Повишаването на температурите принуждава видовете, екосистемите и хората, които зависят от тях, да се адаптират или мигрират. Дейности за подобряване състоянието на планините могат да бъдат:
• Възстановяване на горски щитове – възстановяване и презасаждане на гори и дървета за опазване на почвата, водните потоци и предпазване от природни бедствия, като лавини, свлачища и наводнения;
• Осигуряване на възможност за екосистемите да мигрират – създаване или свързване на защитени зони, покриващи различни височини, така че видовете и екосистемите да могат да мигрират в съответствие с променящия се климат;
• Земеделие за устойчивост – насърчаване възприемането на устойчиви земеделски практики (напр. агролесовъдство), които възстановяват почвите и биологичното разнообразие и могат да бъдат по-устойчиви в условията на климатични промени и екстремно време.
Въпреки че торфищата покриват само 3 процента от земната повърхност, те съхраняват близо 30% от почвения въглерод. Контролират водоснабдяването и предотвратяват наводнения и суши и осигуряват храна и гориво на много хора. В тях се намират и растения и животни, уникални за тези водни среди. Въпреки тяхното значение, торфищата по целия свят се източват и преобразуват за селскостопанска култура, развитие на инфраструктурата, добив и проучване за нефт и газ. Торфищата също се влошават от пожари, прекомерна паша, замърсяване с азот и добив на торф за гориво и като растежна среда. За да предотвратим опасни климатични промени, трябва да държим торфния въглерод там, където е – в земята. В същото време трябва да се възстановят отцедени и деградирали торфища. Дейности за подобряване състоянието на торфищата могат да бъдат:
• Блокиране на дренажите – поддържане торфищата здрави, като се затварят дренажни канали и се забавят водните потоци, например чрез поставяне на скали в канавки и потоци и засаждане на дървета по бреговете им;
• Ускоряване на възстановяването – засаждане на растителни видове, характерни за торфищата, като местни треви и мъхове, за да се стимулира естественото им възстановяване.
Световният ден на околната среда - 5 юни е ежегодно събитие под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. Това е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г., за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие. Темата на екологичния празник през 2021г. е "Възстановяване на екосистемите".
Сайт на кампанията: https://www.worldenvironmentday.global/
 

прочетете по-старите новини