РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Процедури по ОВОС

Процедури по ЕО

Процедури по ОС

Процедури по ЗДОИ

 

ВАЖНО:28 проекта на ученици от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

ВАЖНО: „Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г.. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.
Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.
Във връзка с появили се в периода 8 - 10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г."

ВАЖНО: На вниманието на всички оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване

ВАЖНО: За операторите докладващи, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).
С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.
От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.
Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.
Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.
За почече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02 940 64 13; e-mail:wms@eea.government.bgе

ВАЖНО: Една неправителствена организация (НПО) е допусната да участва  с техен представител в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити)
от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001030 "Родопи – Западни"

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001389 "Средна гора"

ВАЖНО: Министерство на околната среда и водите, съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици – BG 0000495 "Рила"

ВАЖНО: До всички оператори, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Консултации с обществеността на изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони: ВG0000304 „Голак" и ВG0000365 „Овчи хълмове"

ВАЖНО: За лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация

ВАЖНО: РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията

ВАЖНО: На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5, и във връзка с чл.21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (о6н.ДВ, бр.49/12.02.2018 г.), във връзка с препоръки, дадени от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, с цел опазване здравето на служителите в РИОСВ-Пазарджик ....

ВАЖНО: Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

ВАЖНО: За операторите на промишлени източници на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биоразнообразието. На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологичното разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.

В света около 25 % от всички животински и растителни видове са застрашени от изчезване.

Подписана от 150 правителствени лидери по време на срещата на високо равнище в Рио през 1992 г., Конвенцията за биологичното разнообразие цели да повишава ангажираността на държавите за устойчиво развитие. Конвенцията оценява биоразнообразието като много повече от съвкупност от растения, животни и микроорганизми и техните екосистеми, отнася проблема и до човешката връзка с биоразнообразието - то е фактор за сигурността на храните, лекарствата, чисти въздух и вода, подслон и здравословна околна среда.

Темата за 2022 г. „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“ ориентира към действие за възстановяване на екосистемите и подчертава, че биоразнообразието е отговора на някои от основните предизвикателства към постигане на устойчиво развитие. Темата представя посланието, че опазването на биоразнообразието, от прилагането на интергирани екосистемни подходи и базирани на природата решения, до политиките за климата, здравето, сигурността на храните/водите и устойчивия поминък представляват основата, върху която можем да надграждаме успешно.

Темата подкрепя новата „Глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.“, която предстои да бъде приета в рамките на втората част на 15-тата Конференция на Страните на Конвенцията за биологично разнообразие, по-късно тази година в гр. Кунмин, Китай. Глобалната рамка ще предостави амбициозен план за постигане на преобразуваща промяна в отношението на обществото към биологичното разнообразие, така че до 2050 г. да бъде постигната споделената визия за живот в хармония с природата, където биологичното разнообразие е оценено, съхранено, възстановено и използвано разумно, осигуряващо екосистемни ползи, поддържащо здрава планета и носещо основни ползи за цялото човечество.

Вижте повече в страницата на Конвенцията тук.
 

Това постигна днешната работна среща, организирана от РИОСВ-Пазарджик по повод 30 години от създаването на мрежата от защитени зони "Натура 2000" в Европейския съюз.

В нея взеха участие експерти, ангажирани в сферата на околната среда и екологията в Областна администрация, общинските администрации на Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Пещера и Сърница, изпълнителният директор на "Огняново К"АД, еколозите на „Ди Ес Смит  България"АД и „Асарел - Медет"АД и експерти на РИОСВ-Пазарджик.

Презентацията на д-р Димитър Плачийски – отговорник „Природозащитни дейности“ в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) представи политиките, свързани с биологичното разнообразие, подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя, включително и в сектора - селско стопанство и социално-икономическия ефект от нея.

Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик. Участниците обмениха идеи и добри практики при изпълнението на дейности и проекти, свързани с опазването на защитените зони, предложиха и обсъдиха различни финансови механизми за финансиране на дейности за опазване на видовете и местообитанията в региона и изразиха удоволетвореност от полезността на такива срещи за подобряване на управлението и избягване на бъдещи конфликти. Желанието на всички участници е да има и следващи, на които да се чуят мнения и становища от земеделски производители, представители на горски стопанства и др.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Отбелязвайки по този начин 30-годишнината на Европейския ден „Натура 2000“  РИОСВ осъществи ползотворен диалог със заинтересованите страни, институциите и бизнеса в област Пазарджик по отношение на политиките за опазване на биологичното разнообразие.  
 

 

Тази година се честват 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) на 21 май 1992 година.  Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва юбилея чрез провеждане на редица местни инициативи в цялата страна чрез своите структури – Регионалните инспекции по околната среда, Дирекциите на национални паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини. По този начин министерството изразява ангажираността си, представя политиката на управление и дава гласност на обществеността за важността от екологичната мрежа със съпътстващото я биологично разнообразие и за нейното опазване.

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, се обявява 21-ви май за Европейски ден на „Натура 2000“.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство. „Натура 2000“ осигурява дългосрочното опазване и оцеляване на най-ценните и застрашените видове и природните местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. В Р България са определени 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия); 234 защитени зони за опазване на природните местообитания (34,9% територия).

Информация за  Натура 2000 зоните можете да намерите на адрес: http://natura2000.moew.government.bg/

Тази година РИОСВ-Пазарджик проведе съвместни инициативи с училища в Пещера и Пазарджик за отбелязване на Деня на Земята – 22 април.
На 20-ти април експерт на РИОСВ-Пазарджик изнесе открит урок пред седмокласниците на СУ“Св. Климент Охридски“, гр. Пещера под наслов „Код зелено“. Помощник в интерактивния урок беше виртуалната ламя Вихра – главен еколог на Балканите. Тя задаваше въпроси за парниковия ефект, които не затрудниха учениците.
В конкурса за рисунка под мотото „Обичам Земята“ РИОСВ-Пазарджик награди трите най-впечатляващи – на Надя Йорданова от II-ри „а“ клас, на Никол Тинева от IV-ти и на Валентина Янкова от I-ви „б“ клас.
Награди от РИОСВ получиха и три момичета от 11-ти клас – Весела Мишеморова, Ивет Кузева и Маргарита Дерменджиева, които написаха за Деня на Земята най-добрите есета на тема „Инвестираме в нашата планета“, класирани от учителско жури.   
В своеобразен акцент на събитието се превърна авторската изложба от фотографии за човека и природата на ученичката от 11-ти клас Маргарита Дерменджиева – лауреат през тази учебна година на четири конкурса по фотография.   
Днес, учениците от 4„б“ клас на НУ“Васил Друмев“ в Пазарджик посрещнаха като специален гост РИОСВ-Пазарджик.
Откритият урок по екология по повод Деня на Земята 22 април продължи с презентация на филма „Оззи Озон“, от който учениците научиха и си припомниха някои интересни факти и теории за Земята.
В рамките на дискусията стана ясно още, че този ден се отбелязва в България от далечната 1930 година, а инициативите днес са насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота, както и към широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики.
По повод Деня на Земята учениците от 4 „б“ получиха и специален подарък-карта на България, с информация и картинни илюстрации на всички растителни и животински видове.
В рамките на днешния ден целият клас ще участва и в инициативата за поставяне на специална хранилка за птици, която ще бъде разположена на едно от дръвчетата в двора на училището. Къщичката също е подарък от РИОСВ-Пазарджик.
Денят на Земята стана повод днес в НУ„Васил Друмев“ да бъде създаден и специален екип от зелени патрули - по двама във всеки клас, които ще носят отговорност за пестене на природните ресурси и за добрата хигиена в училище.
 

Галерия

Седемнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022“ и обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Средства в размер до 15 000 лева тази година ще получат 9 проектни предложения, на общините: Стрелча(2), Септември(2), Брацигово(2), Белово(1), Велинград(1) и Пазарджик(1).
Финансиране до 7500 лв. ще получат проектите на 5 училища от региона - ОУ„Христо Ботев” в с. Сарая, общ. Пазарджик, ОУ„Христо Ботев” в с. Юнаците, общ. Пазарджик,  ОУ„Христо Ботев” в с. Калугерово, общ. Лесичово, СУ“Св. Кирил и Методий“ в с. Нова Махала, общ. Батак и Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград.

Три са одобрените проектни предложения на детски градини. За тях финансиране от ПУДООС в размер до 7500 лева ще получат детските градини „Деница”в гр. Пещера, „Мир” в гр. Сърница и „Кокиче” в с. Грашево, община Велинград.

Основните дейности по утвърдените проекти са свързани с изграждане на детски площадки и кътове за отдих в жилищни райони, с озеленяване и облагородяване на терени, с изграждане на спортни съоръжения и др. Националната професионална гимназия по горско стопанство във Велинград ще предложи с проектното си предложение модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха, посредством интерактивни технологии. Останалите проекти на училищата и детските градини са за създаване на еко-кътове, облагородяване на дворни пространства, изграждане на спортни съоръжения на открито, закупуване на оборудване.

прочетете по-старите новини