РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

ВАЖНО: За операторите докладващи поЕвропейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

ВАЖНО: За операторите на промишлени източницци на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

В изпълнение на чл. 15 а, ал. 3 от Закона за достъп на информацията и на основание  Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация от обществения сектор в РИОСВ-Пазарджик

Важно: За операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

Важно: За операторите, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества!

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Зимуващите в реките и язовирите на област Пазарджик водолюбиви птици са по-малко в сравнение с миналата зима, заради необичайно топлото време през януари, сочи анализ на данните от традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

Тази зима в област Пазарджик то се проведе на 11 януари, когато експерти и специалисти от РИОСВ и орнитолози от Българското дружество за защита на птиците преброиха 665 птици от 20 вида в язовир „Тополница”, в р. Тополница и в рибарниците край селата Бошуля и Алеко Константиново. При преброяването през миналата зима в тях е имало 30 вида птици с обща численост 857. Най-много водолюбиви птици са забелязани от вида голям корморан – 193 и зеленоглава патица – 185, а също и от видовете: врана – 63, лиска – 58, зимно бърне – 42, сива чапла – 30, голяма бяла чапла – 19, гларус – 10 и единични бройки лебеди, мишелов, зелен кълвач, речно рибарче и др.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 година и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Извършва се в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони. 

През 2019 г. РИОСВ – Пазарджик наложи глоби и санкции за нарушаване на екологичното законодателство в общ размер 98 900 лева, сочат обобщени данни от дейността на инспекцията. През годината експертите извършиха 1086 планови и извънредни проверки на 670 обекта и взеха участие в 54 междуведомствени комисии. За установени несъответствия са издадени 342 предписания, съставени са 30 акта за установени административни нарушения, издадени са 30 наказателни постановления. Събраните през 2019 г. суми от наложени глоби и санкции са на стойност 91 728 лева. Наложените месечни текущи или еднократни санкции са на стойност  28 170 лева. От тези средства – 23 724 лева са постъпили в бюджетите на общините Пазарджик (5 892 лв.) и Пещера (17 832 лв.), на чиято територия извършват дейност санкционираните субекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности

 За периода са издадени три акта за установяване на публично държавно вземане на общините Велинград, Пазарджик и Септември за невнесени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и законна лихва за забава, в размер на 1 293 671.38  лева. По предадени от РИОСВ актове за публични държавни вземания през 2019 г. НАП събра в полза на републиканския бюджет сумата от 2 752 201.47 лева по невнесени от общини задължения за отчисления в периода 2015 – 2017 година.

През последната година, на „зеления“ телефон и по електронната поща на РИОСВ  Пазарджик са приети и отработени 86 сигнала и 5 жалби. Значително е подобрена комуникацията и координацията с другите институции.

 

 На 20-ти януари 2020 г. изтича срокът за подаване в РИОСВ на отчетите на собствениците на билкозаготвителни пунктове за дейността им през 2019 година. До тази дата, всяка година, Законът за лечебните растения ги задължава да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната и за наличните към момента количества в складовите им бази. Подалите неверни данни и неспазилите този срок търпят финансови санкции. За физически лица глобите са в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридически – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева.

През 2019 г. в РИОСВ - Пазарджик не са регистрирани нови билкозаготвителни пунктове. Към момента общият им брой е 70.

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.

Издадените позволителни от съответните общини или горски и ловни стопанства също подлежат на контрол. През декември 2019 г. експерти на РИОСВ - Пазарджик извършиха проверка на позволителни за ползване на билки от лечебни растения, издадени от държавни горски стопанства и общини в региона. Не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.

 

 През дeкември 2019 г. експертите от РИОСВ - Пазарджик извършиха 75 проверки в 59 промишлени обекта в региона. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 16 предписания. Съставен е акт за административно нарушение по Закона за водите на юридическото лице - завод за хартия „Белово“АД, за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в комплексното разрешително на обекта.

През декември директорът на РИОСВ издаде шест наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридически лица на обща стойност, в размер на 29 000 лева.  

По Закона за водите са наложени имуществени санции на три юридически лица – на „Еко антарацит”ЕАД в размер на 1 000 лева - за нерегламентирано изтичане на отпадъчни води в р. Луда Яна, на „Калуфрукт продакшън”ООД в размер на 2 000 лева, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, а за заустване на отпадъчни води в канализационна система със съдържание над максимално допустимите концентрации (МДК) по показатели „неразтворени вещества“ и „ химична потребност от кислород“, е наложена имуществена санкция на „Екоинвест”ЕООД в размер на 4 000 лева.

За замърсяване на водите на р. Луда Яна вследствие изтичане на води с високо съдържание на метали от лагуната на „Панагюрска медна компания“АД на дружеството е наложена имуществена санкция по ЗООС в размер на 10 000 лева. 

За неизпълнение на дадено предписание по реда на ЗУО на юридическото лице „Агровел“ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева, а на „Екобулхарт“ЕООД заради третиране на отпадъци без издаден документ по чл. 35 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева.

Пет сигнала са подадени на „зеления телефон“ и по електронната поща на РИОСВ - Пазарджик през декември. По два от тях предстоят проверки, един е изпратен по компетентност на Община Брацигово. По два сигнала са извършени проверки. Първият е за непоносима миризма на метан в с. Главиница. Проверката на два производствени обекта не констатира миризми. Установени са замърсявания с пластмасови отпадъци в района на фирма – резултат от работата на нова инсталация, взета под наем. Дадени са предписания за почистване на отпадъците и за незабавно спиране експлоатацията на инсталацията. Повторна проверка установи, че замърсените терени са почистени. Дадено е предписание за демонтаж на инсталацията. Предстои съставяне на акт за установено административно нарушение на юридическо лицe.

Вторият сигнал е за неправомерно съхранение на негодни за употреба акумулатори в магазин в гр. Пазарджик. При извършената проверка е дадено предписание в обекта да се постави специализиран съд за събирането и съхранението им. Повторна проверка на РИОСВ установи, че в търговския обект са поставени два съда за събиране и съхранение на негодни за употреба акумулатори.

 

Има издадено решение от директора на РИОСВ-Пазарджик за извършване на дейности по съхраняване на неопасни отпадъци от хартия и картон за площадката в с. Варвара, община Септември. Площадката отговаря на изискванията на ЗУО за извършване на тази дейност - отстои на разстояние от асфалтиран път, оградена е, охраняема е и с видеонаблюдение, пожарообезопасена е. Отпадъците са собственост на „Екобулхарт“ЕООД и са внос от чужбина. Приети са от дружеството въз основа на документи, изискващи се по реда на Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент относно превози на отпадъци и разрешение от МОСВ – нотификация. На площадката се извършва само съхранение на балирани неопасни отпадъци от хартия и картон, които са предназначени за рециклиране в инсталация в с. Главиница, община Пазарджик.

 

прочетете по-старите новини