РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Процедури по ОВОС

Процедури по ЕО

Процедури по ОС

Процедури по ЗДОИ 

ВАЖНО: Информация за операторите на инсталации с консумация на разтворители

ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ НАД ПРАГОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА РАЗТВОРИТЕЛИ (ПСКР)

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на Наредба № 7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003г., изм. ДВ, бр. 95 от 6.11.2020г.), при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.
Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и трябва да се представят в РИОСВ – Пазарджик на хартиен и електронен носител съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 7, а именно до 31.03.2023г.
При неуведомяване за превишаване на годишната прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) и/или за непредставяне в срок (ежегодно до 31 март) на План за управление на разтворителите (при превишена ПСКР), операторът подлежи на имуществена санкция по чл. 34е, т. 3 и/или чл. 34е, т. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер 15 000 лева.

ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ ПОД ПРАГОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА РАЗТВОРИТЕЛИ (ПСКР)

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003г., изм. ДВ, бр. 95 от 6.11.2020г.), операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители до 31.03.2023г.
На сайта на РИОСВ – Пазарджик е публикуван образец по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7.
 

ВАЖНО: Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (Наредбата) (Обн. ДВ, бр. 20 от 6.03.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 25.01.2022г.)

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 7 и чл. 9  от Наредбата лицата, които пускат или използват продукти от категориите „Бои и лакове“ и/или „Автореапаратурни продукти“ имат задължение да представят информация в РИОСВ – Пазарджик, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната година по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март 2023г.. Информацията следва да бъде представена на хартиен носител (включително на електронен носител) или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление, съгласно чл. 9а.
 

ВАЖНО: Започва кампанията „Чиста околна среда“ за 2023 г.

Започва ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда“, който се финансира от ПУДООС и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК).
На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лева за провеждане на тазгодишния Национален конкурс „Чиста околна среда - 2023” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам”. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:
•    За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лева;
•    За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лева.
Крайният срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е до края на м. ноември 2023 г. за общини и кметства, а за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на м. октомври 2023 г.
В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2021 и 2022 г.
С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.
 

ВАЖНО: Предстояща комисия за обявяване на нова защитена територия

На 19 януари 2023 г. от 14:00 часа в сградата на РИОСВ-Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. „Генерал Гурко” ще се проведе комисия, назначена по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за защитените територии.
Комисията е назначена със задача да разгледа и приеме предложение за нова защитена територия: защитена местност „Туфеста острица” в землището на с. Горно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик.
Предложената нова защитена местност е с предмет на опазване местообитание на редкия растителен вид туфеста острица (Carex elata). Местообитанието на вида представлява малко блато и попада в имот с идентификатор 16732.47.9, м. „Барски рът“, с. Горно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик, вид собственост: Общинска публична, вид територия „Земеделска“, категория 8, НТП „Пасище“, с площ 6889 кв. м.
За предложената защитена местност се предлагат следните забрани:
1.    строителство;
2.    търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3.    земно-изкопни работи;
4.    внасяне на неместни видове;
5.    залесяване;
6.    складиране на дървен материал;
7.    движение на моторни превозни средства;
8.    брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри от растителния вид туфеста острица (Carex elata);
9.    промяна на водния режим на имота, освен в случаите, когато това би довело до запазване и подобряване на местообитанието на туфестата острица (Carex elata);
10.     паленето на огън;
11.    засипването с почва, земно-изкопни, инертни и всякакви други материали;
12.    разораването.

Повече за растителния вид можете на намерите на следните страници:
Страницата на туфестата острица в онлайн изданието на Червена книга на Република България: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Carelata.html
Страницата на растението в Българската флора онлайн:
 https://bgflora.net/families/cyperaceae/carex/carex_elata/carex_elata.html

Заинтересуваните страни могат да изпращат своите становища по така предложената защитена територия до 18 януари 2023 г. на електронния ни адрес: riewpz@riewpz.org или на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4

 19.12.2022 г.

ВАЖНО: Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

 Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.
Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.
В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват разработването на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.
Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно, са 27: в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 6 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.
Министерствата - партньори на инициативата класират по три призови места (за 1-во, 2-ро и 3-то) във всяка възрастова група.
Министерството на здравеопазването, Офисът на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст връчват и една специална награда.
Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.
Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в реализацията на проектите.
 
Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

Приложение № 1 първа възрастова г-па 1-4 клас
Приложение № 2 а възрастова г-па 5-7 клас
Приложение № 3 трета възрастова г-па 8-12 клас

ВАЖНО: Работните листове за класификация на отпадъците по Приложение № 5 към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.66 от 08.08.2014г., изм. и доп., бр. 53 от 8.07.2022 г.) и уведомление за преустановяване образуването на отпадъка съгласно чл.7, ал.7 и чл. 21. ал.1 от същата Наредба се подават само чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО).

ВАЖНО: „Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г.. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.
Във връзка с появили се в периода 8 - 10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г."

ВАЖНО: На вниманието на всички оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване

ВАЖНО: За операторите докладващи, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).
С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.
От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.
Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.
Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.
За почече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02 940 64 13; e-mail:wms@eea.government.bgе

ВАЖНО: Една неправителствена организация (НПО) е допусната да участва  с техен представител в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити)
от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001030 "Родопи – Западни"

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001389 "Средна гора"

ВАЖНО: Министерство на околната среда и водите, съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици – BG 0000495 "Рила"

ВАЖНО: До всички оператори, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Консултации с обществеността на изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони: ВG0000304 „Голак" и ВG0000365 „Овчи хълмове"

ВАЖНО: За лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация

ВАЖНО: РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията

ВАЖНО: На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5, и във връзка с чл.21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (о6н.ДВ, бр.49/12.02.2018 г.), във връзка с препоръки, дадени от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, с цел опазване здравето на служителите в РИОСВ-Пазарджик ....

ВАЖНО: Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

ВАЖНО: За операторите на промишлени източници на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Комисия от заинтересувани страни, назначена от директора на РИОСВ-Пазарджик, одобри предложение за обявяване на нова защитена територия в област Пазарджик - защитена местност „Туфеста острица”. Целта е опазване на растителния вид Туфеста острица (Carex elata) и неговото местообитание в региона - малко блато, с площ около седем декара, в землището на с. Горно вършило, община Септември, където експерти на РИОСВ-Пазарджик установиха ново находище на този растителен вид и инициираха старта на процедурата.  
В състава на комисията участваха експерти на РИОСВ-Пазарджик, представители на Областната служба „Земеделие“, Регионалната дирекция на горите, Община Септември, Областна администрация-Пазарджик и Специализирано звено „Областно пътно управление Пазарджик“. Комисията разгледа предложенията за обща площ, граници на защитената местност с включени в нея номера на имоти от картата на възстановената собственост, режимите на проектната защитена местност и излезе със становище да бъде предложена за обявяване.
Предложената защитена местност „Туфеста острица” покрива изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ) да е местообитание на застрашен и рядък растителен вид. Видът Туфестата острица е вписан в Червената книга на България с категория „Застрашен“. Туфестата острица е многогодишно тревисто водолюбиво растение, което формира високи (до 1,2 м) туфи. Използва се като декоративно растение, заради атрактивния си вид.  До момента видът е познат само от три находища в страната.
Следва новата защитена местност да бъде обявена със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на Закона за защитените територии, след което РИОСВ – Пазарджик ще предприеме необходимите действия pd отразяването й в кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горно вършило, община Септември, област Пазарджик.

 

Галерия
 

Започва ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда“, който се финансира от ПУДООС и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК).
На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лева за провеждане на тазгодишния Национален конкурс „Чиста околна среда - 2023” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам”. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:
•    За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лева;
•    За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лева.
Крайният срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е до края на м. ноември 2023 г. за общини и кметства, а за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на м. октомври 2023 г.
В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2021 и 2022 г.
С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.
 

137 килограма батерии за рециклиране бяха събрани в инициативата на ЦПЛР- Панагюрище, подкрепена от РИОСВ-Пазарджик и Община Панагюрище, стартирала през месец юни. За целта членовете на Общинския ученически парламент изработиха специални мини контейнери, направени от празни ПВЦ бутилки от минерална вода. Инициативата „зарази“ децата на Панагюрище и те се включиха с удоволствие в негласна надпревара.
На 25 ноември, в Центъра бяха отличени най-активните участници в кампанията. Първа в своеобразното съревнование е ДГ„Райна Княгиня“, където бяха събрани 32 кг. негодни батерии от домакинствата, следва ОУ„20-ти Април“ със събрано количество 29 кг. След тях се нареждат ОУ„Марин Дринов“ със събраните 27 кг. негодни батерии, СУ„Нешо Бончев“ и ПГИТМТ с по 12 кг., ЦПЛР - Панагюрище - 16 кг. Инициативата подкрепиха Община Панагюрище с 4 кг. и РИОСВ – Пазарджик с 5 кг. негодни батерии. Община Панагюрище събра и превози събраните батерии до мястото, където ще бъдат рециклирани.
За проявеното зелено мислене в действие най-активните участници в кампанията за събиране на негодни батерии от домакинствата бяха поощрени с награди от РИОСВ-Пазарджик.
Трите училища, събрали най-голямо количество батерии получиха подарък - преса за компресиране на пластмасови бутилки и кош за тяхното събиране, с помощта на които малки и големи ще продължат да спасяват природата. През определен период от време, фирми ще минават и ще събират суровината.
 

На 5 ноември 2022 г. (събота), членове на „Българско пещерно дружество- Ракитово“ и ученици от ОУ„Неофит Рилски“, гр. Костандово проведоха акция за почистване от отпадъци на голямото губилище в местност „Ремово“. Акцията е част от дейностите по проект „Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в границите на територията на община Ракитово“ на пещерното дружество по Програмата на МОСВ „Младежи за околна среда“, чрез възлагане от Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик. В почистването на района се включиха ученици от шести и седми клас и класните им ръководители, които събраха и извозиха да контейнерите в гр. Ракитово над 20 чувала отпадъци. Представители на пещерното дружество изнесоха беседа, свързана с местонахождението на голямото карстово поле, какво е карст, колко пещери се намират в него, защо трябва да пазим територията му чиста и на практика разбраха защо е важно да не се изхвърлят отпадъци на неразрешени места. За добре свършената работа учениците получиха награда – посещение на минната галерия на изкуствената пещера до асфалтовия в м. „Ремово“.
 

Галерия

Фотоизложба „Фоторепортажи Пазарджик диша“ беше открита снощи в споделеното работно пространство на бул. „България“ № 57 в Пазарджик. Двадесет фотоса бяха селектирани от получените 60 снимки за участие в инициативата на РИОСВ – Пазарджик и Фондация „Ви арт“, която изпълнява този проект по Програмата на МОСВ „Младежи за околна среда“.
Фотосите провокират разсъждения за нуждата от по-зелени транспортни решения в градска среда и за търсене на алтернативни и устойчиви начини за придвижване и запечатват „зелените оазиси“ на Пазарджик. Най-добрите получиха награди от Фондация „Ви арт“, а екоинспекцията връчи три специални награди – раници със соларни панели на младежите, създали и поддържали онлайн платформа за кампанията „Пазарджик диша“ - Деян Азми и Виктор Достинов – дванадесетокласници от Математическа гимназия „Константин Величков“ в гр. Пазарджик и на Иван Плугчи от същото училище, за фотографията му с дрон на най-зеления оазис в нашия град – Парк „Острова“. Соларни зарядни и тениски получиха и младежи, участници в инициативите „Какво показва крачкомера“ и „Фоторепортажи Пазарджик диша“.

Галерия

прочетете по-старите новини