РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Процедури по ОВОС

Процедури по ЕО

Процедури по ОС

Процедури по ЗДОИ 


Четиридесет и един проекта от цялата страна,са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта.
Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

I-ва категория от 1-ви до 4-ти клас
II-ра категория от 5-ти до 7-ми клас
III-та категория от 8-ми до 12-ти клас

 

Световен ден на околната среда 5 юни


прочети още ....

 

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Началото на конкурса е днес и продължава до 5 ноември. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:
- Първа фаза: от 20 март до 28 април участниците трябва да подготвят и изпратят в Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.
- Втора фаза: от 5 май до 30 октомври участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на организатора и партньорите на инициативата. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през м. декември 2023 г.

Всяка от институциите (партньори в инициативата) номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.
Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“
Формуляр за кандидатстване „I фаза“
Формуляр за отчитане „II фаза“

ВАЖНО: На 24.02.2023г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), с които се осигурява техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от наредбата.

Към настоящия момент е налице обективна невъзможност да се изпълни срокът, заложен в разпоредбите, които уреждат създаването на информационната система по чл.17г, ал.1 от ЗЧАВ, чрез която ще се подават годишни отчети от посочените лица, съгласно чл.39, чл.39а, чл.39в и чл.39г, което налага уреждането на материята до създаването на информационната система и нейното технологично функциониране.

До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет) на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), в срока по чл.39а, ал.2 от наредбата. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 година е 31.03.2023г.

 

ВАЖНО: Информация за операторите на инсталации с консумация на разтворители

ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ НАД ПРАГОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА РАЗТВОРИТЕЛИ (ПСКР)

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на Наредба № 7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003г., изм. ДВ, бр. 95 от 6.11.2020г.), при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.
Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и трябва да се представят в РИОСВ – Пазарджик на хартиен и електронен носител съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 7, а именно до 31.03.2023г.
При неуведомяване за превишаване на годишната прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) и/или за непредставяне в срок (ежегодно до 31 март) на План за управление на разтворителите (при превишена ПСКР), операторът подлежи на имуществена санкция по чл. 34е, т. 3 и/или чл. 34е, т. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер 15 000 лева.

ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ ПОД ПРАГОВИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА РАЗТВОРИТЕЛИ (ПСКР)

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7) (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003г., изм. ДВ, бр. 95 от 6.11.2020г.), операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители до 31.03.2023г.
На сайта на РИОСВ – Пазарджик е публикуван образец по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7.
 

ВАЖНО: Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (Наредбата) (Обн. ДВ, бр. 20 от 6.03.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 25.01.2022г.)

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 7 и чл. 9  от Наредбата лицата, които пускат или използват продукти от категориите „Бои и лакове“ и/или „Автореапаратурни продукти“ имат задължение да представят информация в РИОСВ – Пазарджик, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната година по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март 2023г.. Информацията следва да бъде представена на хартиен носител (включително на електронен носител) или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление, съгласно чл. 9а.
 

ВАЖНО: Предстояща комисия за обявяване на нова защитена територия

На 19 януари 2023 г. от 14:00 часа в сградата на РИОСВ-Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. „Генерал Гурко” ще се проведе комисия, назначена по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за защитените територии.
Комисията е назначена със задача да разгледа и приеме предложение за нова защитена територия: защитена местност „Туфеста острица” в землището на с. Горно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик.
Предложената нова защитена местност е с предмет на опазване местообитание на редкия растителен вид туфеста острица (Carex elata). Местообитанието на вида представлява малко блато и попада в имот с идентификатор 16732.47.9, м. „Барски рът“, с. Горно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик, вид собственост: Общинска публична, вид територия „Земеделска“, категория 8, НТП „Пасище“, с площ 6889 кв. м.
За предложената защитена местност се предлагат следните забрани:
1.    строителство;
2.    търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3.    земно-изкопни работи;
4.    внасяне на неместни видове;
5.    залесяване;
6.    складиране на дървен материал;
7.    движение на моторни превозни средства;
8.    брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри от растителния вид туфеста острица (Carex elata);
9.    промяна на водния режим на имота, освен в случаите, когато това би довело до запазване и подобряване на местообитанието на туфестата острица (Carex elata);
10.     паленето на огън;
11.    засипването с почва, земно-изкопни, инертни и всякакви други материали;
12.    разораването.

Повече за растителния вид можете на намерите на следните страници:
Страницата на туфестата острица в онлайн изданието на Червена книга на Република България: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Carelata.html
Страницата на растението в Българската флора онлайн:
 https://bgflora.net/families/cyperaceae/carex/carex_elata/carex_elata.html

Заинтересуваните страни могат да изпращат своите становища по така предложената защитена територия до 18 януари 2023 г. на електронния ни адрес: riewpz@riewpz.org или на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4

 19.12.2022 г.

ВАЖНО: Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

 Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.
Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.
В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват разработването на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.
Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно, са 27: в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 6 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.
Министерствата - партньори на инициативата класират по три призови места (за 1-во, 2-ро и 3-то) във всяка възрастова група.
Министерството на здравеопазването, Офисът на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст връчват и една специална награда.
Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.
Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в реализацията на проектите.
 
Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

Приложение № 1 първа възрастова г-па 1-4 клас
Приложение № 2 а възрастова г-па 5-7 клас
Приложение № 3 трета възрастова г-па 8-12 клас

ВАЖНО: Работните листове за класификация на отпадъците по Приложение № 5 към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.66 от 08.08.2014г., изм. и доп., бр. 53 от 8.07.2022 г.) и уведомление за преустановяване образуването на отпадъка съгласно чл.7, ал.7 и чл. 21. ал.1 от същата Наредба се подават само чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО).

ВАЖНО: „Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г.. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.
Във връзка с появили се в периода 8 - 10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г."

ВАЖНО: На вниманието на всички оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване

ВАЖНО: За операторите докладващи, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци  (НИСО).
С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.
От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.
Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.
Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.
За почече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02 940 64 13; e-mail:wms@eea.government.bgе

ВАЖНО: Една неправителствена организация (НПО) е допусната да участва  с техен представител в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити)
от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001030 "Родопи – Западни"

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0001389 "Средна гора"

ВАЖНО: Министерство на околната среда и водите, съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици – BG 0000495 "Рила"

ВАЖНО: До всички оператори, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: Консултации с обществеността на изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони: ВG0000304 „Голак" и ВG0000365 „Овчи хълмове"

ВАЖНО: За лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация

ВАЖНО: РИОСВ-Пазарджик призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията

ВАЖНО: На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5, и във връзка с чл.21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (о6н.ДВ, бр.49/12.02.2018 г.), във връзка с препоръки, дадени от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, с цел опазване здравето на служителите в РИОСВ-Пазарджик ....

ВАЖНО: Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места

ВАЖНО: За операторите на промишлени източници на шум

Обява за обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше”, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с възложител: „Еко-Хидро-90” ООД

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял ​​свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.

Световният ден на околната среда е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса.

Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.

По-малко известно е, че микропластмасата намира своя път в храната, която ядем, във водата, която пием, и дори във въздуха, който дишаме. Много пластмасови продукти съдържат опасни добавки, които могат да представляват заплаха за нашето здраве.

Добрата новина е, че имаме наука и решения за справяне с проблема – и много неща вече се случват. Това, което е най-необходимо сега, е  правителствата, компаниите и другите заинтересовани страни да обединят усилия за разрешаване на тази криза. Това подчертава значението на този Световен ден на околната среда, който мобилизира действия от всяко кътче на света.

Световният ден на околната среда през 2023 г. ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.

Държава домакин на Световния ден на околната среда 2023

Домакин на Световния ден на околната среда през 2023 г. е Кот д'Ивоар в партньорство с Нидерландия.

Кот д'Ивоар демонстрира лидерство в кампанията срещу пластмасовото замърсяване. От 2014 г. забранява използването на найлонови торбички, подкрепяйки преминаването към опаковки за многократна употреба. Най-големият град в страната, Абиджан, също се превърна в център за стартиращи фирми, ориентирани към околната среда.

„Бичът на пластмасовото замърсяване е видима заплаха, която засяга всяка общност“, казва Жан-Люк Аси, министър на околната среда и устойчивото развитие на Кот д’Ивоар. „Горди сме да подкрепяме разнообразни методи за „лечение“ на пластмасовата пандемия.“

Тази година Световният ден на околната среда ще бъде подкрепен от правителството на Нидерландия, която е една от страните, предприели амбициозни действия свързани с жизнения цикъл на пластмасата. „Замърсяването с пластмаса и вредното въздействие, което оказва върху здравето, икономиката и околната среда не могат да бъдат пренебрегнати. Необходими са спешни действия. В същото време се нуждаем от истински, ефективни и стабилни решения“, каза Вивиан Хейнен, министър на околната среда на Нидерландия. „Като част от няколко политики, насочени към пластмасите, Нидерландия и европейската общност като цяло са напълно ангажирани да намалят производството и потреблението на пластмаса за еднократна употреба, която може и трябва да бъде заменена с трайни и устойчиви алтернативи.“

Кампанията за Световния ден на околната среда за 2023 г. #BeatPlasticPollution призовава за глобални решения за борба със замърсяването с пластмаса.

За повече информация може да последвате линка: https://www.worldenvironmentday.global/

 

РИОСВ-Пазарджик и Община Брацигово отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ и Международния ден на биоразнообразието с работна среща на заинтересовани страни на тема: „Натура 2000″ –  ползи за природата и хората“, която се проведе днес в заседателната зала на общината.

Срещата откри г-жа Надежда Казакова – кмет на Община Брацигово. В нея взеха участие експерти на РИОСВ-Пазарджик, БДЗП, Община Брацигово, кметовете на Исперихово, Равногор, Козарско и Розово, служители в кметства и читалища

Презентацията на д-р Димитър Плачийски  –  отговорник „Природозащитни дейности“ в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) представи политиките, свързани с биологичното разнообразие, подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя, включително и в сектора – селско стопанство и социално-икономическия ефект от нея. Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик. Участниците изразиха удоволетвореност от полезността на такива срещи за избягване на бъдещи конфликти.

Галерия

В отговор на постъпили в РИОСВ - Пазарджик сигнали от граждани за „гнездо с нарушена цялост“ и „застрашено от падане гнездо на двойка щъркели“, разположено върху метален комин на кръстовището на улиците „Царица Йоана“ и „Доктор Никола Ламбрев“ (кръговото при моста на река Марица), експерти на инспекцията извършиха проверка на място на 19 май 2023 г.

 Установено е, че гнездото е силно наклонено и в този вид не може да бъде използвано от птиците за мътене на яйца или отглеждане на малки. При оглед с бинокъл на гнездото и на покрива под него не са установени яйца или малки на щъркел.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 39 от Закона за биологичното разнообразие, служители от инспекцията имат право да се намесят, само когато е установен екземпляр от защитен животински вид в безпомощно състояние, но не и когато има увредено гнездо. Преценката на експертите е, че в тази ситуация евентуална човешка намеса може да доведе до изоставяне на гнездото от двойката – въздействие, което е забранено съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие.
 

РИОСВ–Пазарджик беше партньор в различни инициативи за отбелязване на Международния ден на Земята - 22 април. Темата и през 2023 г. е „ Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата.
  В навечерието на празника РИОСВ беше гост на „3“а“ клас в ОУ"Проф. Иван Батаклиев" в гр. Пазарджик. С играта "Това го знае всяко хлапе" учениците показаха, че знаят много за въздуха, за неговата ценност, свойства и за опазването му от замърсяване. РИОСВ-Пазарджик подпомогна образователната инициатива  като предостави възможност децата да чуят историята на Флупи и перипетиите му във въздуха, след сблъсък с фабричен комин. След като резбраха, какво замърсява въздуха и колко е важно за всяко живо същество той да е чист, учениците изработиха макети на екологичен дом, който се отоплява с електричество от ветрогенератори или слънчеви батерии. В края на урока всички гости се убедиха, че пред тях стоят бъдещи природозащитници и изобретатели.
Към зеленото бъдеще на планетата бяха насочени инициативите за Деня на Земята и на учениците от СУ"Александър Иванов Чапай" в гр. Белово. Как да направим планетата Земя по-добро място за живеене стана ясно по време на състезанието „Еко кауза“, в което чрез постери участниците представяха конкретен екологичен проблем и решението му, изработиха картички с еко-послания и дефилираха с официални тоалети от отпадъчни материали за да бъде избрана „Мис Природозащитник“.
Инвестирането в нашата планета е най-добрият начин да проправим път към процъфтяващо бъдеще. В това бяха убедени и участниците в поредното издание на кампанията „Сърце в зелено“, превърнала се тази година в национален фестивал, посветен на красотата, чистата природа и екологичното мислене. Деца, ученици и доброволци засадиха в парк „Стадиона“ поредните дръвчета от вида японска вишна, с които броят им по улиците на Пазарджик вече надхвърля 100. РИОСВ беше гост на събитието за да награди най-добрите рисунки и есета на тема „Сърце в зелено“. Наградите заслужиха ученици от Велико Търново, Пловдив и Пазарджик.
        
  Галерия

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички
нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.  
И тази година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата. Kато продължение на миналогодишната кампания, темата е фокусирана върху ангажирането на правителствата, институциите, бизнеса и повече от 1 милиард души по света, които участват ежегодно в събития, посветени на Деня на Земята, давайки своя принос. Инвестирането в нашата планета е най-добрият начин да проправим път към процъфтяващо бъдеще. Когато инвестираме в нашата планета заедно, ние подкрепяме изграждането на здрави, щастливи и богати общности по целия свят. „През 2023 г. трябва да се обединим отново в партньорство за планетата. Бизнесът, правителствата и гражданското общество са еднакво отговорни за предприемането на действия срещу климатичната криза и за запалването на искрата за ускоряване на промяната към зелено, проспериращо и справедливо бъдеще. Трябва да се обединим в нашата битка за зелената революция и за здравето на бъдещите поколения. Сега е моментът да инвестираме в нашата планета“, това каза Катлийн Роджърс, президент на EARTHDAY.ORG.
Инвестирането в зелена икономика е единственият път към здраво, проспериращо и справедливо бъдеще. Човешкото влияние несъмнено е основен фактор за затоплянето на планетата и тъжната истина е, че векове напред ще се усещат форми на климатични
смущения. Трябва да се откажем от старите технологии от миналите векове и да пренасочим вниманието към създаването на икономика на 21-ви век, която възстановява здравето на нашата планета, защитава нашия вид и предоставя възможности за всички.
Правителствата по целия свят предприеха много значими зелени политически инициативи през 2022 година. И все пак почти няма страна в света, която да е на път да постигне неутралност по отношение на парниковите газове до 2050 г. Възможно е глобалното затопляне да се задържи под 1.5 C, но са необходими незабавни и значителни действия сега и правителствата не могат да го направят сами.

Идеи за популярни събития по повод Деня на Земята:
• Организирайте обучение, за да образовате вашите връстници или ученици относно значението на екологичните действия;
• Засадете градина с цветя, като използвате местни видове, за да подпомогнете популациите от пеперуди, пчели и други организми, които са от решаващо значение за биоразнообразието;
• Създайте клуб за устойчивост на общността, за една по-щастлива, по-здравословна и по-богата среда за Вас и Вашите съседи.
Възможни действия на различните общности във връзка с Деня на Земята
Собственици на жилища
Устойчивият дом е щастлив дом. Ако сте собственик на жилище, инвестирането в планетата е от съществено значение за околната среда, както и за Вашия финансовия успех. Ето и някои препоръки:
- Инсталирайте интелигентен термостат, за да намалите консумацията на енергия (и сметката си за отопление!;
 - Преминете към LED крушки за осветление за намаляване на необходимото количество мощност за осветление в дома си. LED светлините издържат 100 пъти по-дълго от традиционните електрически крушки;
 - Уплътнете добре прозорците и вратите, за да се спасите от нежеланите въздушни течения във Вашия дом и за да намалите сметките си за комунални услуги;
 - Инсталирайте душ с ниска струя, с цел да спестите въглеродни емисии, както и разходи за енергия и до 15 хил. галона вода на човек на година;
- Запознайте се с възможностите за компостиране и намаляване на въглеродното въздействие на хранителните отпадъци - в допълнение ще имате безплатен източник на почва за Вашата градина;
Родители
Всеки родител иска децата му да израснат като отговорни, внимателни и успешни възрастни. Отбелязването на Деня на Земята като семейство е ключът към изграждането на тези ценности и гарантиране, че природата и
устойчивостта са важна част от идентичността на Вашето дете. Затова:
- Проведете разговор с Вашите деца относно важността на воденето на природосъобразен начин на живот и идентифицирайте добри практики в тази насока, които Вашето семейство може да въведе в своето ежедневие;
- Отидете със семейството си на планирано почистване в квартала или организирайте своя собствена
инициатива във Вашия район или близкия парк;
- Засадете цветна градина с децата си за забавен, въздействащ и образователен ден навън.
Училища
Образованието е в основата на просперираща и процъфтяваща цивилизация. Успешно общество е това, което уважава природата и тези ценности се създават в класната стая. Учителите са в уникална позиция да помогнат на нашите децата да израснат в интелигентни и отговорни граждани. Всяко училище може да използва Деня на
Земята, за да гарантира, че екологичните ценности се предават към следващото поколение! Затова:
- Планирайте обучение, за да образовате Вашите ученици за климатичната криза и как всеки от нас може да бъде част от решението.

Бизнес
Светът на бизнеса е сред най-големите източници на парникови газове и други замърсители. От друга страна обаче те са в състояние да спечелят значително от устойчивия преход. Когато предприятията инвестират в нашата планета, те се привеждат в съответствие със съвременната икономика, неизменно водеща към по-
рентабилно, уважавано и печелившо предприятие. Затова:
- Инвестирайте в устойчива инфраструктура за Вашия бизнес;
- Преминете на електронен документооборот, доколкото е възможно. Електронните записи са добро решение за организиране, управление и проследяване на документи и изискват по-малко ресурси;
- Предлагайте възможности за работа от дома за служителите като повишавате качеството на удовлетворение от живота и работата и същевременно елиминирате важен източник на въглеродни емисии.

Източник на информация: www.earthday.org
За да научите повече за кампанията през 2023 г. посетете ел. адрес: https://www.earthday.org/earth-day-2023/.

 

прочетете по-старите новини