РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Кампания за Деня на Земята 2019 г. - „Защитете биологичните видове“

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

В изпълнение на чл. 15 а, ал. 3 от Закона за достъп на информацията и на основание  Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация от обществения сектор в РИОСВ-Пазарджик

На основание чл.70, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, ЗУО, е осигурен обществен достъп за период от един месец до заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по съвместно изгаряне на отпадъци на „Оранжерии Крумово” ЕООД, гр.София, площадка гр.Сърница

Важно: За операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

Важно: За операторите, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества!

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

65 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2018/2019 г.

Министерство на здравеопазването обявява националния ученически конкурс  „Посланици на здравето” 2018-2019 г.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността за проблемите на биологичното разнообразие на Земята. През тази година темата на екологичния празник е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“. През тази година честванията на 22 май ще се фокусират върху биологичното разнообразие, като основа за нашата храна, здраве и ключов катализатор за трансформирането на хранителните системи и подобряването на човешкото здраве. Темата има за цел да осведоми, че храненето, системите на хранене и здравето зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми.

 

 Секретариатът на Конвенцията за БР предостави на шестте езика на ООН  информационни материали, логото, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията на адрес: www.cbd.int/idb/2019.

През месец май отбелязваме още Световния ден на климата - 15 май и Световния ден на пчелите - 20 май.

Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992г. в Рио де Жанейро и влиза в сила от 29 декември 1993г., когато е взето е решение тази дата да бъде и Международен ден на биологичното разнообразие. На 20 декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува нова дата- 22 май, и от 2001г. Международният ден на биологичното разнообразие се чества на 22 май. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996г.и става равноправна страна-член, като полага усилия за адекватни мерки и действия по нейните приоритети.

 

Експертите на РИОСВ - Пазарджик предприеха действия по 8 сигнала, подадени от граждани и институции на „зеления телефон“ и на електронната поща на инспекцията през април.

Два от тях  са за нерегламентирани сметища. На кмета на с. Огняново е дадено предписание да почисти замърсяване с отпадъци по поречието на река Марица, в местността „Орешака”. Другият сигнал е за нерегламентирано сметище в северната промишлена зона на Пазарджик - в бившия ДАП. Проверка на РИОСВ установи нерегламентирано съхраняване на отпадъци от пластмаса в бали и в биг бегове. На дружеството е дадено предписание да се почисти площадката и отпадъците да се предадат на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. За това административно нарушение на ЗУО ще бъде съставен акт на юридическо лице.

Подадени са и сигнали за системно изгаряне на автомобилни гуми в пещта на тухларната в с. Мененкьово, община Белово, и за незаконна автоморга в стария селскостопански двор в с. Величково. При извършените проверки не са констатирани нарушенията, описани в сигналите. Проверен е и сигнал за извършване на ремонтни дейности на моторни превозни средства в частен двор във Велинград и изхвърляне на масла, филтри и гориво на улицата. При проверката е установено, че на посочения адрес не се извършва ремонт на автомобили и няма отпадъци. Сигналите са неоснователни.

Проверка на сигнал за нерегламентирани строителни дейности в територия около язовир „Въча”, м. „Чечево”, землище на с. Равногор не установи нарушения от компетентността на РИОСВ. В посочения имот не се извършва строителство и няма съществуващи постройки.

Нерегламентиран улов с непозволени средства е вероятната причина за наличие на умрели малки рибки в отводнителен канал на входа на с. Добровница, за които РИОСВ беше сигнализирана. Проверката не установи точков източник на замърсяване на водите в отводнителния канал. 

Намерен защитен вид  - таралеж, в детска градина „Пролет” в град Пазарджик е освободен от експерти на РИОСВ на подходящо за вида място, в добро състояние, без външни наранявания.

 

               Общо 21 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от Пазарджишка област ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Конкурсът на тема „Обичам природата – и аз участвам” е на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5000 лева за учебни заведения.

Най-много проекти ще бъдат финансирани в община Пазарджик – 7, по 3 в общините Велинград, Панагюрище и Лесичово, 2 в община Брацигово и по един в общините Пещера, Ракитово и Септември. Проектите са за възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и за дейности, необходими за учебния и възпитателен процес на младите хора.

 

РИОСВ–Пазарджик беше партньор в различни инициативи за отбелязване на Международния ден на Земята - 22 април. Темата през 2019 г. е „Защитете биологичните видове“, а мотото на кампанията – „В природата нищо не съществува само“. Акцентът е, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота.

В навечерието на празника РИОСВ награди най-впечатляващите макети и постери, изработени от отпадъчни материали по темата на кампанията от ученици от ОУ „Христо Ботев”, Септември.

Експерти на РИОСВ и отдел „Екология” на Община Пазарджик се включиха в инициативата на 6 „б” клас на ОУ „Проф. Иван Батаклиев”. Под мотото „Засаждаме бъдеще” те залесиха с 20 дръвчета от вида „явор” затревена площ на ул. „Яне Сандански” в  областния град. След засаждането на дръвчетата, отгледани от учениците от семенца в саксии, те попълниха тест „Как обичаме природата”. С него РИОСВ измери нагласата на подрастващите да опазват и облагородяват природата, а не само да й се наслаждават.

Децата от група „Звънче” в детска градина „Радост” вече знаят много за въздуха, за неговата ценност, свойства и опазването му от замърсяване. Това научиха от интерактивен урок, проведен на Деня на Земята в детския отдел на регионалната бибилиотека в Пазарджик. За празника на тема „Планетата на чудесата“ беше подготвена изложба от рисунки „Зеленият град на мечтите“ и от предмети, изработени съвместно от деца и родители - „Вълшебства от отпадъци“. РИОСВ подпомогна образователната инициатива като предостави възможност децата да чуят новата история на Флупи и перипетиите му във въздуха след сблъсък с фабричен комин. След като разбраха какво замърсява въздуха и колко е важен за всяко живо същество, децата посветиха песни и стихове на планетата Земя.

РИОСВ-Пазарджик подари на ДГ „Радост” 10 дръвчета „туя” и участва в засаждането им в двора на детската градина. Част от подаръците бяха и две къщички за птици, за които децата сами са изработили хранилки.

 

 

Галерия

 

„В природата нищо не съществува само“
- Рейчъл Карсън
[1], 1962

 

Нашата планета има в дар от природата милионите биологични видове, които познаваме и обичаме, и много други, които предстои да бъдат открити. За съжаление, хората безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред заплаха от изчезване на видове, съизмерима със загубата на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видове в днешния свят е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожение и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко предизвикани от натиска на човешката дейност: изменение на климата, обезлесяване, загуба на местообитания, бракониерство, неустойчиво земеделие, замърсяване с пестициди са само част от причините, които могат да бъдат назовани. Влиянието на тези действия се простира още по-далеч.

Бозайници, птици, влечуги, земноводни, насекоми и паякообразни, риби, ракообразни, корали и други животни и растения значително са намалели. Човешката цивилизация има отрицателно въздействие върху повечето биологични видове, а всеки от тях има незаменима стойност и уникална роля в сложната мрежа на живота.

Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света: популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна; близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни съоръжения.

Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата, водят до загуба на половината диви животни в света: популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна; близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни дейности.

Ако не действаме сега, изчезването на видовете може да бъде най-трайното наследство на човечеството. Учените изчисляват, че ако се запазят сегашните темпове, в световен мащаб ще изчезват между 1 и 5 вида годишно, а много видове ще изчезнат, преди дори да научим за тях или за ползите, които те носят за планетата.

Добрата новина е, че тези темпове на изчезване все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена, ако действаме сега и работим заедно, за да изградим едно общо глобално движение на поддръжници – потребители, педагози, религиозни лидери и учени, които да изискат незабавни действия в защита на биологичното разнообразие в световен мащаб.

Информационната мрежа за Деня на Земята приканва хората да се присъединят към кампанията за защита на биологичните видове, чиито цели са:

·         Обучение и повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и причините и последствията от това явление.

·         Намиране на политически решения за защита на видове и техните местообитания.

·         Създаване на дейно глобално движение, което обхваща грижа за природата и нейните ценности.

·         Насърчаване на индивидуални действия като избор на хранителен режим и спиране на употребата на пестициди и хербициди.


[1] Рейчъл Карсън (1907 – 1964) е американка, морски биолог, екоактивист, основоположник на зеленото движение.

 

прочетете по-старите новини