РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ОВОС)
Уведомление за инвестиционно предложение - Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
Уведомление за инвестиционно предложение - Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС в PDF формат
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - Приложение № 6 към чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
Образец на писмо от общини / кметства относно резултати от осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - Приложение №7 към чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - Приложение № 6 към чл.6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС в PDF формат
Издаване на решение по ОВОС
Искане за издаване на решение по ОВОС - Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
Образец на обява за среща за обществено обсъждане - Приложение № 3  към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОВОС
Искане за издаване на решение по ОВОС - Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС в PDF формат
Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ЕО)
Уведомление за изготвяне на план/програма - Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО
Уведомление за изготвяне на план/програма - Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕO в PDF формат
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО в PDF формат
Издаване на становище по ЕО на планове и програми
Искане за издаване на становище по ЕО - Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО
Искане за издаване на становище по ЕО - Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО в PDF формат 

 

 

 

Издаване на Регистрационни карти на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
Заявление за издаване на регистрационна карта - група животни
Заявление за издаване на регистрационна карта - единични животни
Указания за извършване на регистрацията
Заявление за маркиране
Уведомление за маркиране
заявление за премахване на маркировка
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл.12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Образец на книга
Заявление за организиран билкозаготвителен пункт
Заявление за промяна на данните на пункт за билки
Годишна справка за билки
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл.10 от Закона за опазване на лечебните растения
Заявление билки специален режим
Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл.31, ал.6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони
Уведомление инвестиционно предложение
Уведомление план, програмa, проект
Регистрация на организиран пункт за охлюви
Заявление за организиран пункт за охлюви

 Регистрация на диви животни

            Заявление за регистрация на диви животни   

Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
Образец №1: Съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на разрешение
Образец №3: Съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО
Издаване на решение за прекратяване действието на разрешение
Образец №2: Съгласно чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО
Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
Образец №1: Съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО
Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №2: Съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
Образец №3: Съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №4: Съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО
Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №5: Съгласно към чл.80, ал.1 от ЗУО
Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 08.08.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21.04.2017г., изм. ДВ. бр.46 от 01.06.2018г.)
Приложение №5 раб.лист за класифик. отпадъци
Приложение №6 раб.лист за класифик. отпадъци
Прекратяване действието на утвърден работен лист за класификация на отпадъците, при преустановяване образуването им и при липса на източник за образуване на съответния отпадък
Приложение №7 раб.лист за класифик. отпадъци
Заверяване на отчетни книги по отпадъците по чл.44 от Закона за управление на отпадъците и чл.7 от Наредба №1, ДВ бр.51/2014г.
Образци

 

Наредба 6

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници


Утвърждаване на доклад за резултатите от СПИ  по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Образец на доклад

Вещества нарушаващи озоновия слой и флуорирани парникови газове

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ-Пазарджик на хартиен и на електронен носител.

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение  № 5. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси. 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно Приложение № 6. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества(ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 7. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

Преработвателите на озоноразрушаващи вещества(ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ) изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

Досие на системата 

Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент

 

Летливи органични съединения (ЛОС)

Информация по чл. 20, ал. 8 на Наредба № 7/2003г. за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година от операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР.

Информация по чл.20

Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.)

Заявление по образец

Информация по чл. 3, ал. 2  на  Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.)  за пуснатите от търговците за първи път на пазара  продукти съгласно приложение № 1 за предходната календарна година.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

Информация по чл. 7  на  Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.)  за пуснатите на пазара и/или употребени продукти за предходната календарна година  съгласно приложение № 1  несъответстващи на нормите съгласно приложение № 2..

Приложение № 6 към чл. 7 и чл. 9

Приложение № 7 към чл. 8  ал.3

Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания /СПИ/ по чл.18 от Наредба № 54 ( ДВ бр.3 от 11.01.2011г.) за реда и начина за измерване шума излъчван в околната среда от промишлени източници
Доклад СПИ шум

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до информация