РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ОВОС)
Уведомление за инвестиционно предложение
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС
Приложение № 2 към чл. 6
Приложение №7 към чл.6
Издаване на решение по ОВОС
Искане за издаване на решение по ОВОС
Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ЕО)
Уведомление за изготвяне на план/програма
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
Издаване на становище по ЕО на планове и програми
Искане за издаване на становище по ЕО

 

 

Издаване на Регистрационни карти на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
Заявление за издаване на регистрационна карта - група животни
Заявление за издаване на регистрационна карта - единични животни
Указания за извършване на регистрацията
Заявление за маркиране
Уведомление за маркиране
заявление за премахване на маркировка
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл.12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Образец на книга
Заявление за организиран билкозаготвителен пункт
Заявление за промяна на данните на пункт за билки
Годишна справка за билки
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл.10 от Закона за опазване на лечебните растения
Заявление билки специален режим
Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл.31, ал.6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони
Уведомление инвестиционно предложение
Уведомление план, програмa, проект
Регистрация на организиран пункт за охлюви
Заявление за организиран пункт за охлюви

 Регистрация на диви животни

            Заявление за регистрация на диви животни 

 

 

 

 

 

 

Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
Образец №1: Съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на разрешение
Образец №3: Съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО
Издаване на решение за прекратяване действието на разрешение
Образец №2: Съгласно чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО
Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
Образец №1: Съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО
Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №2: Съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
Образец №3: Съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО
Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №4: Съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО
Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
Образец №5: Съгласно към чл.80, ал.1 от ЗУО
Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 08.08.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21.04.2017г., изм. ДВ. бр.46 от 01.06.2018г.)
Приложение №5 раб.лист за класифик. отпадъци
Приложение №6 раб.лист за класифик. отпадъци
Прекратяване действието на утвърден работен лист за класификация на отпадъците, при преустановяване образуването им и при липса на източник за образуване на съответния отпадък
Приложение №7 раб.лист за класифик. отпадъци
Заверяване на отчетни книги по отпадъците по чл.44 от Закона за управление на отпадъците и чл.7 от Наредба №1, ДВ бр.51/2014г.
Образци

 

Наредба 6

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

План за собствен мониторинг

Утвърждаване на доклад за резултатите от СПИ  по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Образец на доклад

Вещества нарушаващи озоновия слой и флуорирани парникови газове

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ-Пазарджик на хартиен и на електронен носител.

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение  № 5. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси. 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно Приложение № 6. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества(ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 7. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

Преработвателите на озоноразрушаващи вещества(ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ) изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

Досие на системата 

Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент

 

Летливи органични съединения (ЛОС)

Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.)

Заявление по образец

Информация по чл. 20, ал. 8 на Наредба № 7/2003г. за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година от операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР.

Информация по чл.20

 

Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания /СПИ/ по чл.18 от Наредба № 54 ( ДВ бр.3 от 11.01.2011г.) за реда и начина за измерване шума излъчван в околната среда от промишлени източници
Доклад СПИ шум

Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/
Образец искане
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до информация