РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Ръководството на РИОСВ-Пазарджик заявява воля за противодействие на всички прояви на корупция, злоупотреби и друго неетично поведение на своите служители.

Ангажираме се с проверка на всеки сигнал за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, пораждащи съмнение за корупция от страна на наш служител и с информиране за предприетите действия и резултати. При доказана корупция или злоупотреба с власт, ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица. Всяка проверка ще бъде извършена прецизно и обективно, с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция.

Политиката ни е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение. Изпращането на  доказателства за открити нарушения ще повиши възможността за по-ефективни действия при проверката на подадените сигнали.

Важно!

Напомняме, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години“.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

РИОСВ-Пазарджик гарантира анонимност на гражданите. Благодарим Ви за съдействието!

Канали за подаване на сигнал в РИОСВ - Пазарджик

>  Електронна поща: riewpz@riewpz.org
>  Център за административно обслужване на РИОСВ-Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик,
    ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4
>  Пощенска услуга на хартиен носител с пощенски адрес: РИОСВ – Пазарджик,
    гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет.4, П.К. 4400
>  Кутия за подаване на сигнали, на адреса на РИОСВ - гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко”
    № 3,на площадката между ет. 3 и ет. 4
>  Телефон: 034/ 401917
>  Факс: 034/445585
 

Необходима информация при подаване на сигнал

> Три имена
>  Адрес за кореспонденция
>  Телефон за контакт
>  Данни за институциите, които вече са информирани
>  Електронна поща

 

В РИОСВ – Пазарджик се прилагат всички предприети от страна на законодателя мерки за облекчаване на административната тежест върху гражданите и юридическите лица, чрез отпадане на изискването за предоставяне на:

- документ, удостоверяващ липсата на данъчно задължение -  набавя се по служебен път;
- документ, удостоверяващ заплащането на дължимата такса – набавя се по служебен път;
-  документи, удостоверяващи собственост на имот – набавят се по служебен път;
-  други документи или информация, които вече са налични по друг повод в съответното направление, не се изискват повторно от гражданите и юридическите лица.

 

За намаляване на корупционния риск при извършване на контролната дейност, директорът на РИОСВ-Пазарджик утвърди „Вътрешни правила за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ–Пазарджик“, с които е въведен ротационен принцип при осъществяване на контролната дейност. Тези правила се спазват при изготвянето на плана за контролната дейност на РИОСВ–Пазарджик.

2. Вътрешни правила за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ–Пазарджик

3. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на дскларациите и за установяване на конфликт на интереси в Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

4. Публичен регистър на  декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията на РИОСВ-Пазарджик

5. Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по чл. 112, ал.1, т.2 от Закон за превенция на корупциятa

6. Регистър на съставените актове за утановяване на административни нарушения и за влезли в сила наказателни постановления по чл.112, ал.1, т.3 от ЗПК

7. Регистър на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 49, ал 1 от ЗПК

8. Регистър на задължените лица, неподали в срок ежегодна декларация за имущество и интереси

9. Регистър на лицата, при които е установено несъответствие в декларациите, което не е отстранено в срока по чл. 61, ал.2 от ЗПК, както и заключенията за несъответствие 

10. Публични досиета за административно наказателна дейност 

11. Анкета